FAQ

Donosimo pregled pitanja i odgovora vezanih uz otvorene pozive u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Poziv za organizacijsku (institucionalnu) podršku

Ista organizacija se može prijaviti na Poziv 1, Poziv 6 i Poziv 7 (ako zadovoljava sve kriterije prihvatljivosti prijavitelja sukladno uvjetima pojedinog Poziva) jer je riječ o pozivima s različitim ciljevima/fokusom.

Vezano uz dodatni kriterij prihvatljivosti prijavitelja koji navodite, kriterij se odnosi na programsko područje, a ne na razinu projekta i/ili izvor financijske podrške (donatora). Dakle, kriterij ne obuhvaća samo projekte financirane sredstvima Fonda za aktivno građanstvo.

U okviru Poziva 7 za organizacijske podrške nije dozvoljeno partnerstvo. Citirani prioritet Programa se odnosi na Program Fonda za aktivno građanstvo u cjelini, ne specifično za Poziv 7. Doprinos citiranom prioritetu je integriran u sve ostale pozive Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kroz dodatne bodove koje prijavitelji mogu ostvariti u slučaju kvalitetnih partnerstava s organizacijama iz država darovateljica.

Vrste prihoda udruga u Republici Hrvatskoj su utvrđene Zakonom o udrugama (NN 74/14), a financijsko poslovanje je definirano Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).
Podaci o prihodima udruga će se provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske, odnosno u javno dostupne godišnje financijske izvještaje pojedinih udruga u navedenom Registru. Podaci o prihodima navedeni su u Izvještaju o prihodima i rashodima, račun 3 iz računskog plana za neprofitne organizacije, te za potrebe Poziva za organizacijske podrške svi prihodi iskazani na tom računu predstavljaju prihvatljive prihode udruge u pojedinoj godini.

Institucionalne odnosno organizacijske podrške se ugovaraju kao takve, odnosno, u samom naslovu/nazivu podrške uključuju pojmove “institucionalna podrška” “podrška razvoju organizacije” ili “organizacijska podrška”.
Financijska podrška koju navodite je programska podrška u području pružanja socijalnih usluga i ne smatra se institucionalnom/organizacijskom podrškom.

Organizacije koje primaju/imaju ugovorenu institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u razdoblju 2022.-2023. nisu prihvatljive prijaviteljice na Poziv za organizacijske podrške Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Navedeno znači da ne smije biti ni više ni manje od 13%.

U skladu s uvjetima Poziva za organizacijske podrške, ako višegodišnji plan razvoja organizacije/strateški plan ističe prije 29. veljače 2024. godine, mora se produljiti ili dopuniti ili izraditi novi koji će obuhvatiti cijelo razdoblje financiranja prije prijave na ovaj Poziv.
Moguću odluku o produljenju ili dopuni donosi nadležno tijelo organizacije prijavitelja prema utvrđenoj proceduri pojedine organizacije.

Kako je pojašnjeno na informativnoj radionici, navedeni kriterij prihvatljivosti prijavitelja se ne odnosi samo na projekte koji su financirani iz Fonda za aktivno građanstvo, jer kriterij nije vezan uz izvore financiranja pojedinog projekta, nego programsko područje za koje projekt relevantan, a što je vidljivo iz pitanja na osnovu kojih će prijavitelji predstaviti projekte koje smatraju relevantnima za neko od programskih područja (glavne aktivnosti i glavni rezultati). U tom smislu nije relevantna ni nomenklatura ESI fondova i/ili Fonda za aktivno građanstvo.

Financijska podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva ugovorena u okviru razvojne suradnje u području centara znanja za društveni razvoj nije definirana kao institucionalna podrška.
U skladu s uvjetima prihvatljivosti prijavitelja na Poziv za organizacijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, organizacije koje sa Nacionalnom zakladom imaju zaključene sporazume o razvojnoj suradnji u području centara znanja za društveni razvoj, mogu biti prihvatljive prijaviteljice na predmetni Poziv ako zadovoljavaju i sve ostale uvjete prihvatljivosti utvrđene u poglavlju 2.3.1 Uputa za prijavitelje.

U obrascu proračuna je za svako strateško područje, kao i za kategoriju “Troškovi poslovanja organizacije” predviđena stavka/vrsta troška “Putni troškovi” u koju unosite procijenjeni godišnji trošak putovanja (troškovi karata javnog prijevoza, troškovi goriva, dnevnice, smještaj i drugi povezani putni troškovi) koji se odnosi na radnike/ice organizacije. Ako je riječ o troškovima putovanja vanjskih stručnjaka/inja koji iz inozemstva dolaze provoditi treninge, seminare i sl., tada te troškove uvrštavate u stavku “Troškovi vanjskih stručnjaka” u pojedinom strateškom području ili u kategoriji “Troškovi poslovanja organizacije”.

Pitanje u obrascu prijave se odnosi samo na organizacijsku (institucionalnu) podršku ugovorenu s davateljem podrške iz Republike Hrvatske.

Troškove edukacije možete iskazati u jedinstvenom iznosu, uz navođenje detaljnijih informacija u opisu troška (što sve trošak uključuje; primjerice, smještaj, prijevoz i prehranu sudionika edukacije).

Poziv za prijavu srednjih projekata - druga faza

U skladu s uvjetima Poziva te pravilima prihvatljivosti troškova u okviru projekata i programa financiranih sredstvima Fonda za aktivno građanstvo, trošak rada osoba zaposlenih u javnim ustanovama može biti prihvatljiv izravan trošak projekta pod sljedećim uvjetima:

– nije riječ o naknadi za redovan rad javnih službenika i namještenika (jer su u tom slučaju troškovi naknade već osigurani iz drugih izvora, odnosno državnog proračuna);

– pravila javne ustanove predviđaju mogućnost isplate dodatka za rad zaposlenika koje su povezane s njihovim radnim mjestom, ali nisu uključene u propisanu normu, pri čemu nije riječ o kontinuiranom prekovremenom radu.

Ako aktivnosti koje bi provodili zaposlenici partnerske organizacije nisu u redovnom opisu radnog mjesta niti ugovorene ugovorom o radu između poslodavca i radnika, i ako institucija partnera nema ograničenja za takav tip angažmana s redovitim zaposlenicima, za uređivanje odnosa u okviru dodatnih aktivnosti koje djelatnici rade u svoje slobodno vrijeme moguće je zaključiti ugovor o djelu. Također, moguće je sklopiti dodatak ugovoru o radu, ako je isto predviđeno redovnom praksom institucije partnera. Napominjemo kako Upravitelj Fonda u Hrvatskoj može dati konačno mišljenje o prihvatljivosti troška tek uvidom u projektni prijedlog i popratnu dokumentaciju.

Dokazivanje pripadnosti ranjivim skupinama ovisi o vrsti aktivnosti i koja vrsta ranjive skupine je u pitanju.
Kada je riječ o prikupljanju podataka o pripadnicima romske zajednice, pravila ACF Hrvatska su sljedeća:

1) Korisnici (organizacije civilnog društva koje su ugovorile projekte u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj) mogu zatražiti od
sudionika u projektima /ciljanih skupina da se dobrovoljno samo-identificiraju kad god je to prikladno. To se posebno odnosi na projekte koji doprinose uključivanju i osnaživanju Roma. Međutim, samoidentifikacija je dobrovoljna i nije primjerena za sve vrste projektnih aktivnosti. U slučaju kada se utvrde objektivne poteškoće oko ovakvog načina prikupljanja podataka, bit će moguća dostava dodatne dokumentacije kao što je dokumentacija CZSS-a.

2) Za projekte vezane uz Rome mogu se istražiti i druge vrste procjena (stručne procjene, anonimne ankete među ciljanim skupinama, procjene temeljene na zemljopisnom grupiranju). Takve stručne / istraživačke procjene mogu primjenjivati iskusnije korisničke organizacije i bit će prihvaćene.

3) Od korisnika koji provode projekte koji se izravno ne odnose na uključivanje i osnaživanje Roma očekujemo da od svojih ciljnih skupina traže neka se samo-identificiraju (rod/spol, dob i pripadnost romskoj zajednici) na dobrovoljnoj osnovi kad god je to moguće.
Detaljne upute i informacije će biti utvrđene za pojedine projekte nakon zaključenja ugovora o financijskoj podršci.

Oprema za koju prijavitelj potražuje cjelokupnu vrijednost nabave treba biti jasno povezana s aktivnošću/aktivnostima u obrascu cjelovite prijave 3.1 i iz opisa aktivnosti treba biti jasno kako nije moguće postići planirane rezultate bez nabavljene opreme. Također, u opisu troška navesti za koju specifičnu aktivnost se oprema nabavlja (samo oznaku aktivnosti, ne cijeli naziv).

Nije moguće dati jednoznačan odgovor na postavljeno pitanje. Moguće su financijske korekcije, no iste ovise o više različitih faktora (je li riječ o vanjskom utjecaju/je li rizik ispravno utvrđen/jesu li poduzete odgovarajuće mjere smanjenja rizika…).

Ako promjena trajanja projekta neće u bitnom utjecati na planirane rezultate i utjecaj predloženog projekta koji je predstavljen i vrednovan kroz projektni sažetak, odnosno neće utjecati na predstavljeni projektni dizajn, moguće je utvrditi novo trajanje projekta unutar raspona utvrđenog uvjetima Poziva za prijavu srednjih projekata.

Ne, ne postoji ograničenje za izravne troškove osoblja projekta u okviru Poziva za srednje projekte. Iznos od Kn 200.000,00 bez PDV-a se odnosi na pojedinačnu vrijednost ugovora o uslugama za vanjsko osoblje (npr. podugovaranje usluga vođenja projekta).

“Nevladina organizacija” je širok pojam koji obuhvaća različite vrste organizacija/pravnih oblika (udruge, zaklade, čak i neke privatne javne ustanove imaju takac opis u svojim statutima/osnivačkim dokumentima). U tom smislu, i privatna zaklada može biti smatrana nevladinom organizacijom. Pravilo koje navodite znači da u slučaju promjene partnera ne možete, primjerice, partnersku udrugu zamijeniti jedinicom lokalne samouprave, ili zakladu zamijeniti trgovačkim društvom. Dodatno, dio koji se odnosi na “osobine” znači da treba voditi računa o relevantnom iskustvu i kapacitetima nove partnerske organizacija koje mora biti slično prvotno planiranoj partnerskoj organizaciji koja je kao takva bila obuhvaćena procjenom prijave.

Možete koristiti tečaj InforEura u mjesecu kada predajete cjelovitu projektnu prijavu.

Kriterij prihvatljivosti prijavitelja koji navodite je vezan uz ulogu lokalne/regionalne ili nacionalne vlasti, odnosno drugih javnih tijela u upravljačkim strukturama organizacije civilnog društva. Ako je jedan od osnivača organizacije civilnog društva JLS, to ne znači nužno da je ista neprihvatljiv prijavitelj na neki od poziva Fonda. Ako, međutim, JLS kao osnivač ima relevantnu/ključnu ulogu u upravljačkim strukturama organizacije (Skupština ili druga upravljačka tijela), tada takva organizacija nije prihvatljiv prijavitelj na pozive Fonda. Takva organizacija može biti prihvatljiv partner, pod uvjetom da su u okviru pojedinog poziva dozvoljena partnerstva.
Provjera zadovoljavanja kriterija prihvatljivosti provodi se u okviru administrativne provjere nakon zaključivanja pojedinog poziva i uključuje, između ostalog, provjeru podataka u javno dostupnim nacionalnim registrima, odnosno uvidom u statute i druge relevantne javno dostupne dokumente o organizaciji.

U aktivnostima organizacijskog razvoja mogu sudjelovati članovi/zaposlenici drugih, s nositeljem povezanih organizacija civilnog društva. To se odnosi na partnerske OCD i na OCD koji su dio istih mreža/saveza kao i nositelji i jasno je vidljiva potreba za ulaganje u kapacitete mreže/saveza. Ako to nije slučaj, možete provesti aktivnost i u nju uključiti lokalne aktere, ali ne možete im, primjerice pokriti putne troškove za dolazak na radionice ili imati druge s njima povezane troškove.

Aktivnosti organizacijskog razvoja se odnose na zaposlenike i članove organizacija civilnog društva. U nekim slučajevima neke OCD nemaju zaposlene osobe, ali imaju potrebe za ulaganje u jačanje kapaciteta organizacije, što je u redu ali trebate voditi računa o povezanosti predloženih aktivnosti u elementu organizacijskog razvoja s rezultatima i pokazateljima učinka Fonda.

Poziv za prijavu srednjih projekata

Ako za navedene radove nije potrebna građevinska/lokacijska dozvola, takvi radovi se mogu smatrati prihvatljivim troškovima u grupi troškova povezanih s adaptacijom, obnovom ili uređenjem prostora. Napominjemo kako i za ovu grupu troškova vrije opća pravila prihvatljivosti izravnih troškova.

U poglavlju 6. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ Prijavnog obrasca potrebno je navesti konkretne aktivnosti koje planirate provesti ili organizirati s obzirom na prethodno opisane potrebe Vaše organizacije (i organizacije partnera, ako je primjenjivo) za ulaganje u njezin organizacijski razvoj tijekom provedbe predloženog projekta uz napomenu da je detaljniji opis aktivnosti usmjerenih organizacijskom razvoju prijavitelja (i partnera, ako je primjenjivo) predmet obrasca cjelovite prijave i da će se taj opis aktivnosti morati temeljiti na opisu potreba za ulaganje u organizacijski razvoj navedenom u Prijavnom obrascu prvog koraka prijave. Zainteresirani prijavitelji samostalno određuju koje, kakve i koliko aktivnosti usmjerenih na organizacijski razvoj planiraju provesti i, shodno tome, navesti u odgovoru u okviru poglavlja 6. Prijavnog obrasca.

Ne. Takav trošak možete uvrstit u grupu troškova vanjskih poslova/usluga (grupa 3 u proračunu).

Ulaganje u organizacijski razvoj, odnosno jačanje kapaciteta civilnog društva (organizacija i sektora) se odnosi isključivo na organizacije civilnog društva. Dakle, troškove vezane uz navedenu aktivnost i sudjelovanje djelatnika škola u tim aktivnostima ćete uvrstiti u grupu troškova 3.

U skladu s općim uvjetima Fonda, nisu prihvatljivi prijedlozi projekata koji se prvenstveno temelje na pružanju socijalnih usluga i pomoći. U okviru svih poziva Fonda pružanje socijalnih usluga i pomoći bit će podržano samo ako su te aktivnosti dio šire projektne intervencije koja je primarno usmjerena na provedbu aktivnosti razvoja i podizanja svijesti šire i zainteresirane javnosti, zagovaračkih aktivnosti, aktivnosti osnaživanja ranjivih skupina za zastupanje svojih interesa i obranu svojih ljudskih prava te za relevantne reformske inicijative.

Nije nužno da svi partneri OCD-i sudjeluju u istim aktivnostima organizacijskog razvoja jer isto ovisi o specifičnim potrebama pojedine organizacije.

Moguće je provesti opisane vrste aktivnosti u državi darovateljici. Skrećemo pozornost na opće kriterije prihvatljivosti troškova u okviru svih poziva Fonda za aktivno građanstvo i specifično:
“[Prihvatljivi troškovi projekta…koji zadovoljavaju sljedeće kriterije] upotrijebljeni su isključivo u svrhu ostvarenja cilj(ev)a projekta i očekivanih(og) projektnih(og) učinka/učinaka i rezultata, na način koji je u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.” (poglavlje 2.6 Prihvatljivi troškovi, Poziv za prijavu srednjih projekata i upute za prijavitelje).

Da, moguće je prijaviti projekt čija je ukupna vrijednost veća od maksimalnog iznosa financijske podrške u okviru ovog projekta. Vodite računa kako je Poziv namijenjen jasno zaokruženim projektnim idejama/prijavama čije je rezultate i ciljeve moguće postići sredstvima podrške Fonda za aktivno građanstvo, odnosno da moguće poteškoće u osiguranju sufinanciranja neće utjecati na opseg planiranih rezultata projekta.

Dio troškova angažmana partnerske organizacije koji se izravno odnosi na ulaganje u organizacijski razvoj (jačanje kapaciteta prijavitelja ili drugih partnera) ćete uvrstiti u grupu 5 “Troškovi organizacijskog razvoja” obrasca proračuna. Dio troškova partnerske organizacije koji se smatraju prihvatljivim izravnim troškovima osoblja projekta ćete uvrstiti u grupu 1 “Izravni troškovi osoblja”. Preporučamo da svakako proučite uvjete prihvatljivosti troškova osoblja navedene u Pozivu za prijavu srednjih projekata i uputama za prijavitelje.

Može biti prihvatljivo da se u partnerskoj školi na projektu zaposli nastavnik/ca koji je na nepunom radnom vremenu u toj istoj školi, a rad na projektu bi mu/joj povećao satnicu kod poslodavca (partnerskoj školi). Preporučamo da svakako dodatno pogledate uvjete prihvatljivosti troškova osoblja projekta u okviru Poziva za srednje projekte, jer nisu prihvatljive sve vrste neoporezivih primitaka uz plaću koje pojedine organizacije/institucije isplaćuju temeljem ugovora o radu/kolektivnog ugovora (npr. božićnica, darovi za djecu, regres, jubilarne nagrade i sl.).

Nije prihvatljivo da trošak provedbe projektnih aktivnosti za koji se angažira osoba u radnom odnosu kod partnerske organizacije (škole) pokriva nositelj projekta.
Ako aktivnosti nisu u redovnom opisu radnog mjesta niti ugovorene ugovorom o radu između poslodavca i radnika, i ako je isto omogućeno internim pravilnicima te uobičajenom praksom partnera, za uređivanje odnosa u okviru dodatnih aktivnosti koje djelatnici škole rade u svoje slobodno vrijeme moguće je zaključiti ugovor o djelu. Teret dokazivanja činjenice da dodatne aktivnosti nisu pokrivene ugovorom o radu i redovnom opisu radnog mjesta je na naručitelju usluge.
Dodatno, skrećemo Vam pozornost na ulogu koju partnerske organizacije trebaju imati u provedbi projekta, a što je detaljno opisano u poglavlju 2.3.2. Poziva za srednje projekte i uputa za prijavitelje.

U skladu s uvjetima Poziva za prijavu srednjih projekata navedenima u poglavlju 2.2.1., prijedlozi projekata koji se provode u nekoj od jedinica lokalne samouprave s indeksom razvijenosti ispod 100% prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti Vlade Republike Hrvatske dobit će do 4 (četiri) dodatna boda u postupku procjene kvalitete cjelovitog prijedloga projekta. Iz navedenog je vidljivo da se dodatni bodovi dodjeljuju vrednovanjem relevantnosti doprinosa projekta nerazvijenom području.

U skladu s uvjetima Poziva za prijavu srednjih projekata navedenima u poglavlju 2.2.1., prijedlozi projekata prijavitelja sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave s indeksom razvijenosti ispod 100% prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti Vlade Republike Hrvatske dobit će 4 (četiri) dodatna boda u postupku procjene kvalitete projektnog sažetka. Iz navedenog je vidljivo kako isto ne vrijedi za partnerske organizacije na predloženom projektu.

Ako u projektu u ulozi partnera sudjeluje neformalna grupa(inicijativa), potrebno je dostaviti Izjavu o osnivanju neformalne inicijative. Izjava nema propisani oblik, no iz dokumenta mora biti vidljivo kako su zadovoljeni propisani kriteriji prihvatljivosti neformalne inicijative propisani uvjetima Poziva, poglavlje 2.3.2.

U skladu s uvjetima Poziva za prijavu srednjih projekata, prihvatljiv projektni partner je javna ili privatna pravna osoba kao i nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u nekoj od zemalja darovateljica Fonda (Island, Lihtenštajn i Norveška), nekoj od zemalja korisnica Fonda (osim Hrvatske to su i Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Poljska i Portugal) i/ili zemalja izvan EGP-a koje graniče s Hrvatskom (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) ili bilo koja međuvladina organizacija ili njezino tijelo koje je aktivno uključeno i učinkovito doprinosi provedbi projekta. Pred navedenih kategorija, prihvatljiv partner u okviru Poziva može biti i neformalna grupa koja zadovoljava kriterije navedene u poglavlju 2.3.2. Prihvatljivi partneri Poziva za prijavu srednjih projekata.

Iz navedenog je vidljivo da sindikati mogu biti prihvatljivi partneri u okviru Poziva za prijavu srednjih projekata ako imaju status pravne osobe osnovane i sa sjedištem u nekoj od prihvatljivih zemalja.

Također, svi prihvatljivi prijavitelji i partneri, kao i predloženi projekti, moraju slijediti načela zajedničkih vrijednosti poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama (na temelju rase, etničke pripadnosti, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta). Prijavitelj i partneri navedeno potvrđuju Izjavom prijavitelja i partnera. Povjerenstvo za odabir Upravitelja Fonda ima pravo i obvezu predložiti odbacivanje projektne prijave u slučaju da prethodno navedena načela nisu poštivana ili su zanemarena.

Ako prijava Vaše organizacije bude upućena u drugi krug Poziva za srednje projekte, prema uvjetima Poziva, a na temelju dostavljenih informacija u upitu, prijava može dobiti do 4 dodatna boda u postupku procjene kvalitete cjelovitog projektnog prijedloga.

Moguće su promjene udjela radnog vremena osoba uključenih u provedbu projekta tijekom provedbe, a u skladu s potrebama provedbe i odlukom o rasporedu radnog vremena na projektu.

U skladu s uvjetima Poziva (v. poglavlje 2.6.1. dokumenta Poziva s uputama za prijavitelje), razmjerno broju sati ili postotku rada na projektu, prihvatljivi su sljedeći troškovi poslodavca: ukupan trošak bruto plaće (neto plaća, doprinosi, porez i prirez), prijevoz na posao i s posla te trošak prehrane najviše do neoporezivog godišnjeg iznosa. Ostali primici radnika (jubilarne nagrade, regres i sl.) nisu prihvatljiv trošak u okviru Poziva.

Moguće je u prijavi projektnog sažetka planirati studijsko putovanje iako pregovori ili uspostava partnerske suradnje s organizacijom iz država darovateljica nisu dovršeni. U tom slučaju preporučamo navesti u sažetku kako su pregovori u tijeku ili slično. Vodite računa o ograničenju Poziva prema kojemu ukupan iznos tražene financijske podrške ne može biti povećan u drugom koraku postupka prijave.

Nije potrebno kvantificirati broj edukacija.

U skladu s uvjetima Poziva za srednje projekte, samo prijedlozi projekata koji uključuju partnerstvo prijavitelja s organizacijom/ama iz zemalja darovateljica Fonda mogu dobiti do 5 (pet) dodatnih bodova u postupku procjene kvalitete cjelovitog prijedloga projekata (poglavlje 2.3.2. Poziva s uputama za prijavitelje).

Međutim, kao što možete vidjeti iz tablice za ocjenjivanje projektnog sažetka na str. 30-32, projektno partnerstvo se vrednuje u okviru ukupnih provedbenih kapaciteta, neovisno o tomu o kojoj vrsti prihvatljive partnerske organizacije je riječ, pod uvjetom da je riječ o partnerstvu utemeljenom na uzajamnoj nadogradnji kapaciteta uključenih organizacija i zajedničkim vrijednostima te suvlasništvu nad projektom kroz uključenost svih projektnih partnera u pripremu te sadržajnu i financijsku provedbu projekta.

Nije prihvatljivo da trošak provedbe projektnih aktivnosti za koji se angažira osoba u radnom odnosu kod partnerske organizacije (škole) pokriva nositelj projekta.
Ako aktivnosti nisu u redovnom opisu radnog mjesta niti ugovorene ugovorom o radu između poslodavca i radnika, i ako je isto je omogućeno internim pravilnicima te uobičajenom praksom partnera, za uređivanje odnosa u okviru dodatnih aktivnosti koje djelatnici škole rade u svoje slobodno vrijeme moguće je zaključiti ugovor o djelu. Teret dokazivanja činjenice da dodatne aktivnosti nisu pokrivene ugovorom o radu i redovnom opisu radnog mjesta je na naručitelju usluge.
Dodatno, skrećemo Vam pozornost na ulogu koju partnerske organizacije trebaju imati u provedbi projekta, a što je detaljno opisano u poglavlju 2.3.2. Poziva za srednje projekte i uputa za prijavitelje. Preporučamo dodatno provjeriti je li riječ o partnerskoj organizaciji koja zadovoljava spomenuti opis ili je riječ o suradnoj organizaciji koja će osigurati obuhvat korisnika/sudionika projekta.

Vezano uz postavljeno pitanje, popunjeni obrazac Izjave partnera dostavljate samo za one škole koje su partneri na projektu. Ako je riječ o školama koje su uključene kao korisnice, odnosno čiji učenici/nastavnici/učitelji će biti samo korisnici aktivnosti/sudionici, tada nije riječ o partnerima i ne dostavljate Izjave partnera, ali, ako je unaprijed poznato, navodite s kojim odgojno-obrazovni ustanovama ćete ostvariti suradnji u provedbi aktivnosti.
Za detaljnije informacije o projektnom partnerstvu, preporučamo detaljno pogledati poglavlje 2.3.2. dokumenta Poziva za srednje projekte i upute za prijavitelje koji je dostupan na mrežnoj stranici Fonda za aktivno građanstvo (https://acfcroatia.hr/wp-content/uploads/2021/10/ACF-HR_Poziv_5_srednji_projekti-1.pdf).

U okviru Poziva za srednje projekte nisu obavezni pokazatelji učinka 4. Predloženi projekti moraju jasno doprinositi jednom od preostala tri učinka Fonda te s njima povezanim pokazateljima. Vezano uz doprinos učinku 4, dovoljan je doprinos nekom od povezanih rezultata i s njim povezanih pokazatelja.

U okviru svih poziva Fonda u Hrvatskoj pa tako i Poziva za srednje projekte, kriteriji prihvatljivosti prijavitelja i partnera, kao i broj partnerstava i prijava na Poziv se odnose samo i jedino na Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Pozivi drugih upravitelja Fonda, odnosno pozivi u drugim državama korisnicama Fonda za aktivno građanstvo, nisu na takav ili sličan povezani s pozivima koje raspisuje Fond u Hrvatskoj.

U skladu s uvjetima Poziva za srednje projekte i Uputama za prijavitelje (str. 16):

Prijedlozi projekata prijavitelja sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave s indeksom razvijenosti ispod 100% prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti Vlade Republike Hrvatske dobit će 4 (četiri) dodatna boda u postupku procjene kvalitete projektnog sažetka. Prijedlozi projekata koji se provode u nekoj od jedinica lokalne samouprave s indeksom razvijenosti ispod 100% prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti Vlade Republike Hrvatske dobit će do 4 (četiri) dodatna boda u postupku procjene kvalitete cjelovitog prijedloga projekta. Prijedlozi projekata usmjereni na marginalizirane i ranjive skupine kao što su pripadnici manjinskih skupina (na temelju rase ili etničke pripadnosti, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta – Romi, izbjeglice/migranti, žrtve nasilja, osobe koje su preživjele nasilje u obitelji, djeca i mladi u riziku i dr.) dobit će do 4 (četiri) dodatna boda u postupku procjene kvalitete cjelovitog prijedloga projekata.

Nije moguće jednoznačno odgovoriti na postavljeno pitanje jer isto ovisi o objektivnim i provjerljivim razlozima zbog kojih nisu ostvareni planirani pokazatelji. Radi toga Upravitelj Fonda tijekom provedbe redovito prati provedbu i doprinos planiranim pokazateljima pojedinog projekta te, u slučaju opravdanih razloga, dodatkom Ugovora o financijskoj podršci projektu regulira moguća odstupanja. Konačni iznos prihvatljivih troškova projekta jest povezan s ostvarenjem planiranih i ugovorenih ciljeva i rezultata pojedinog projekta.

Osoblje projekta, neovisno o vrsti ugovora, ne može istodobno biti i korisnik projekta, osim u aktivnostima vezanima uz organizacijski razvoj/jačanje kapaciteta organizacije kroz obavezno izdvajanje od 13%.

Ako je prijavitelj savez udruga, članice saveza mogu biti partneri na projektu, pod uvjetom da ispunjavaju kriterije prihvatljivosti partnera propisane uvjetima Poziva.

Prihvatljivo je i moguće da svi projektni partneri budu sa sjedištem iz iste županije.

U skladu s uvjetima Poziva za prijavu srednjih projekata, svi projekti moraju doprinijeti postizanju najmanje jednom od očekivanih učinaka Fonda:
1. Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;
2. Povećana podrška ljudskim pravima, vladavini prava i dobrom upravljanju;
3. Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman
i najmanje jednom povezanom pokazatelju učinka.
Nadalje, svi predloženi projekti moraju uključivati najmanje jednu projektnu aktivnost čija će provedba neposredno doprinijeti postizanju najmanje jednog od očekivanih rezultata Fonda i povezanog/ih pokazatelja u okviru odabranog učinka.
Doprinos učinku 4 je obavezan i mora iznositi 13% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Nije potrebno postotkom definirati raspodjelu doprinosa na jedan ili više ostalih učinaka kojima predloženi projekt doprinosi. Napominjemo kako u obrascu prijave projektnog sažetka u pitanju 1.4 prijavitelj označava/odabire primarni učinak kojemu projekt doprinosi (1-3), i doprinos tom učinku se dodatno obrazlaže kroz nekoliko pitanja/poglavlja obrasca projektnog sažetka. Mogući doprinos drugim učincima se navodi i obrazlaže u drugom koraku Poziva, odnosno u cjelovitoj projektnoj prijavi.

U skladu s uvjetima trenutno otvorenih poziva za srednje projekte i ad hoc akcijske projekte, ista organizacija može biti prijavitelj na oba poziva. Specifični uvjeti prihvatljivosti prijavitelja za pojedini poziv su utvrđeni u natječajnoj dokumentaciji pojedinog poziva.

Navedeno znači da se mora izdvojiti 13% ukupne vrijednosti projekta za doprinos učinku 4. Nije moguće izdvojiti više ili manje. Ako se izdvoji manje, u slučaju preporuke za financiranje će cijeli proračun projekta biti proporcionalno umanjen.

U opravdanim slučajevima, tijekom provedbe je moguća promjena zaposlenika predviđenih ugovorenim proračunom.

Ako smo dobro razumjeli, ciljana skupina planiranog projekta su osobe s invaliditetom, koje spadaju u društvenu skupinu u riziku marginalizacije i kršenja ljudskih prava, što ne znači da bi se automatizmom trebalo tumačiti da su svi pripadnici te skupine ujedno i žrtve kršenja ljudskih prava. Upravitelj Fonda nema zasebnu definiciju pojma žrtve kršenja ljudskih prava, već se u praksi primjenjuju tumačenja Ujedinjenih Naroda i Europske komisije. Žrtve kršenja ljudskih prava su osobe koje su pojedinačno ili kolektivno pretrpjele štetu, uključujući fizičku ili psihičku ozljedu, emocionalnu patnju, ekonomski gubitak ili značajno narušavanje njihovih temeljnih prava, radnjama ili propustima države da pruži adekvatnu zaštitu i sigurnost svim građanima, a koji predstavljaju kršenje međunarodnih standarda ljudskih prava. Kad se radi o OSI, zaštita od diskriminacije i nasilja te osiguranje uvjeta za jednake mogućnosti OSI odgovornost je Republike Hrvatske kao članice EU te potpisnice relevantnih međunarodnih konvencija UN-a i Vijeća Europe. Izvori provjere za pojedine pokazatelje ovise o vrstama aktivnosti predviđenih projektom. Vezano uz pokazatelj učinka 2, izvori provjere uključuju popis korisnika (žrtava) sa osobnim podacima u skladu s GDPR, podnesci institucijama iz kojih su vidljive poduzete radnje u cilju zaštite ljudskih prava pojedinih žrtava i sl.

Pozivom nije propisan takav uvjet prihvatljivosti partnerske organizacije.

Uvjetima Poziva za srednje projekte nije propisano da se projekt mora temeljiti na aktivnosti(ma) kojima se udruga kontinuirano bavi.

Na žalost, Upravitelj Fonda za vrijeme trajanja otvorenih poziva za prijavu projekata ne daje izdvojena mišljenja o prihvatljivosti pojedinih organizacija. U skladu s Uputama za prijavitelje (str. 17. i 18.) na Poziv 5 za srednje projekte, prihvatljivi prijavitelj su organizacije civilnog društva (OCD-i) osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj, obuhvaćene sljedećom definicijom:

“Neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili nacionalne uprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija. Vjerske institucije te političke stranke ne smatraju se organizacijama civilnoga društva”. Opći i specifični uvjeti prihvatljivosti prijavitelja su navedeni u istom dokumentu.

Prema Uputama za prijavitelje na Poziv za srednje projekte, nositelji projekata ugovorenih u okviru Poziva za velike projekte nisu prihvatljivi prijavitelji, ali nisu isključeni kao partnerske organizacije. Dakle, nositelji velikih projekata mogu biti prihvatljivi partneri na Pozivu za srednje projekte.

Uputama za prijavitelje u okviru Poziva za prijavu srednjih projekata nisu precizno definirane ranjive/marginalizirane skupine.
Načelno, u okviru Fonda za aktivno građanstvo marginalizirane skupine definiramo kao različite skupine ljudi unutar određene kulture, okruženja i tradicije za koje postoji opasnost od višestruke diskriminacije zbog među-utjecaja različitih osobnih značajki ili obilježja kao što su spol, rod, dob, etnička pripadnost, vjera ili uvjerenje, zdravstveno stanje, invaliditet, seksualna orijentacija, rodni identitet, stupanj obrazovanja ili primanja, te život na različitim zemljopisnim područjima. Pripadnost takvoj skupini ili čak i sama činjenica da se neku osobu percipira kao pripadnika takve skupine, povećava opasnost od neravnopravnosti u smislu pristupa pravima, uslugama i proizvodima u različitim domenama, poput obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, socijalne i stambene pomoći, zaštite protiv nasilja u kućanstvu ili institucionalnog nasilja te pravosuđa.
U tom smislu, marginalizirane skupine mogu biti Romi i druge nacionalne manjine, izbjeglice i migranti, osobe koje su preživjele obiteljsko nasilje, djeca u riziku od deprivacije i siromaštva, LGBTIQ osobe, osobe s invaliditetom i kroničnim bolestima, građani starije dobi, građani u riziku od siromaštva itd.

Prihvatljivost partnerskih organizacija ovisi o državi sjedišta, odnosno osnutka.
Prihvatljiv projektni partner je javna ili privatna pravna osoba kao i nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u nekoj od zemalja darovateljica Fonda (Island, Lihtenštajn i Norveška), nekoj od zemalja korisnica Fonda (osim Hrvatske to su i Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Poljska i Portugal) i/ili zemalja izvan EGP-a koje graniče s Hrvatskom (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).
Ako je riječ o nevladinoj organizaciji osnovanoj u Belgiji, organizacija nije prihvatljiv partner na pozivima Fonda.

Edukacija za unapređenje digitalnih vještina zaposlenika organizacije može biti prihvatljiv trošak i aktivnost u okviru organizacijskog razvoja.

Prema Uputama za prijavitelje na Poziv za srednje projekte, nije propisan uvjet da udruga mora biti registrirana određeni broj godina. Pozivom je utvrđen kriterij financijskog kapaciteta u trogodišnjem razdoblju prema kojemu se prijavitelji razvrstavaju u jednu od dvije grupe Poziva:
– Prihvatljivi prijavitelji u Grupi 1 moraju imati prosječni ukupni godišnji prihod u razdoblju od 2018. do 2020. godine jednak ili manji od Kn 376.650,00.
– Prihvatljivi prijavitelji u Grupi 2 moraju imati prosječni ukupni godišnji prihod u razdoblju od 2018. do 2020. godine jednak ili veći od Kn 376.650,01.
Navedeni financijski pokazatelji će se provjeravati prema podacima dostupnima u Registru neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.
Navodite da je organizacija upisana u Registar poslovnih subjekata 26. veljače 2021. godine. Ako je riječ o udruzi osnovanoj prema Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), relevantni registar u kojemu se provjeravaju podaci u postupku administrativne provjere i provjere prihvatljivosti je Registar udruga. Ako je prvo financijsko izvješće u nadležni registar predano za prvo polugodište 2021. godine, tada je prosječan ukupni godišnji prihod u razdoblju 2018-2020. jednak 0,00 kn.
Ako su zadovoljeni svi ostali kriteriji prihvatljivosti prijavitelja navedeni u Uputama za prijavitelje na Poziv za srednje projekte, organizacija može biti prihvatljiv prijavitelj u Grupi 1.
Napominjemo kako se navedeni kriteriji financijskih kapaciteta ne primjenjuju na partnerske organizacije.

U skladu s Uputama za prijavitelje, odjeljak 2.3.2., stranica 19:

“…Prihvatljiv projektni partner je javna ili privatna pravna osoba kao i nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u nekoj od zemalja darovateljica Fonda (Island, Lihtenštajn i Norveška), nekoj od zemalja korisnica Fonda (osim Hrvatske to su i Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Poljska i Portugal) i/ili zemalja izvan EGP-a koje graniče s Hrvatskom (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) ili bilo koja međuvladina organizacija ili njezino tijelo koje je aktivno uključeno i učinkovito doprinosi provedbi projekta….”

Dakle, vidljivo je da su jedinice lokalne samouprave i javne ustanove prihvatljivi partneri u okviru Poziva za srednje projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

U skladu s uvjetima prihvatljivosti prijavitelja navedenima u Pozivu za prijavu srednjih projekata i Uputama za prijavitelje na stranicama 17 i 18, ovim Pozivom nije utvrđen takav kriterij prihvatljivosti.

Opisana Zaklada nije prihvatljiv prijavitelj na pozive Fonda jer je riječ o organizaciji civilnog društva čiji je osnivač JLS te koja prema opisanoj upravljačkoj strukturi nije neovisna od osnivača, odnosno lokalne vlasti.
Takva Zaklada je prihvatljiva partnerska organizacija u okviru trenutno otvorenog Poziva za srednje projekte.

Poziv za prijavu malih projekata

Ne, potvrda Porezne uprave o stanju duga se dostavlja prilikom potpisivanja ugovora o financijskoj podršci projektu, ukoliko isti bude izabran za ugovaranje. Cjelovita projektna prijava se sastoji od:

• popunjenog Prijavnog obrasca (word i .pdf),

• popunjenog Proračuna projekta (excel i .pdf),

• skenirane Izjave prijavitelja (potpis i pečat, .pdf),

• skeniranog važećeg statuta ili osnivačkog akta prijavitelja, ako taj dokument nije dostupan u javno dostupnom nacionalnom elektroničkom registru,

• skenirane Izjave partnera (potpis i pečat, .pdf) – ako je primjenjivo,

• skenirane Izjave o osnivanju neformalne inicijative koja će sudjelovati u provedbi projekta (za neformalne skupine, partnere na projektu) (potpis, .pdf).

Tisak materijala za sudionike može biti prihvatljiv izravan trošak projekta. U obrascu proračuna troškove tiska navodite u grupi “Troškovi vanjskih poslova”. U okviru Poziva u troškove reprezentacije ulaze samo troškovi hrane/pića/osvježenja za sudionike projektnih aktivnosti i te troškove također navodite u grupi “Troškovi vanjskih poslova”.

Projektnim sredstvima se može pokriti udio u plaći osoblja angažiranog na provedbi projektnih aktivnosti, razmjerno broju sati ili postotku rada na projektu.

Izvori provjere za provedenu aktivnost se odnose na dokaze o provedbi aktivnosti iz istog retka, odnosno pokazatelja izravnih rezultata iz prethodnog stupca, a “broj projektne aktivnosti” označava broj aktivnosti iz tablice 4.6., a koja je ili koje su povezane s nekim od rezultata i pokazatelja Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Ciljana vrijednost označava očekivani kvantitativni doprinos te aktivnosti povezanom pokazatelju rezultata Fonda. Detaljnije pojašnjenje obaveznog doprinosa predloženih projekata okviru rezultata Fonda možete pronaći na poveznici https://acfcroatia.hr/wp-content/uploads/2021/04/Vodic-kroz-okvir-rezultata.pdf

U skladu s uvjetima Poziva za prijavu malih projekata Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, ne postoje ograničenja broja ranjivih skupina koje mogu biti uključene u aktivnosti predloženog projekta.

U navedenom pitanju upisujete gradove i/ili općine u kojima se planira provedba predloženih projektnih aktivnosti. Ako se među njima nalaze i gradovi/općine koje prema indeksu razvijenosti spadaju u nedovoljno razvijena područja, tada ćete u sljedećem pitanju/tablici zaokružiti DA, a u polju ispod DA upisati kategoriju nerazvijenog područja prema Vrijednosti indeksa razvijenosti (podatak u stupcu “Razvojna skupina JLS”). Ako je riječ o područjima koja spadaju u različite kategorije, primjerice jedna općina je u kategoriji 3, a jedna u kategoriji 2, u to polje ćete upisati obje vrijednosti. Ne morate navoditi i nazive općina u tom polju. Gradovi i općine koji spadaju u kategoriju/razvojnu skupinu 4 ili manje se smatraju nedovoljno razvijenim područjima.

Obrazac “Popis sudionika aktivnosti” namijenjen je praćenju doprinosa obaveznom programskom pokazatelju “Broj osoba uključenih u aktivnosti organizacija civilnog društva”.
Prema definiciji osnovnih pokazatelja za programe financirane sredstvima EGP i Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021., ovaj pokazatelj se odnosi na pojedince/ke koji su uključeni u aktivnosti OCD-a. Te osobe mogu biti:
-izravni korisnici projekta/projektnih aktivnosti,
– volonteri i/ili
– vanjski stručnjaci/treneri/predavači.

Njihovo sudjelovanje u aktivnostima OCD-a mora biti financijski podržano ili je rezultat financijske podrške EGP-a i Norveškog financijskog mehanizma. Prihvatljivi oblici financijske podrške EGP-a i Norveških grantova 2014.-2021. uključuju sve troškove osim troškova plaća. Zaposlenici OCD-a korisnika i partnera (ako je primjenjivo) ne ulaze u ovaj pokazatelj.

Vezano uz Vaše pitanje:
• osobe s kojima komunicirate putem e-pošte jer od njih tražite informacije i savjete ne upisujete u navedeni obrazac,
• osobe koje sudjeluju u radnim skupinama, na sastancima (postoji potpisna lista/lista sudionika/ica) – ako nisu zaposlenici nositelja i/ili partnerske organizacije, upisujete ih u obrazac,
• vanjski izvoditelji aktivnosti – upisujete u obrazac
• provoditelji projekta/zaposlenici korisnika i partnerskih organizacija – ne upisujete u obrazac.

Vezano uz ispitanike u istraživanjima, bez obzira je li riječ o anonimnim ispitanicima ili ispitanicima čiji je identitet poznat, te osobe ne izvještavate u obrascu “Popis sudionika aktivnosti” jer ne doprinose obaveznom programskom pokazatelju “Broj osoba uključenih u aktivnosti organizacija civilnog društva”.

U skladu s uvjetima Poziva (Upute za prijavitelje, poglavlje 2.2., str.11), a vezano uz rezultat 3.1. uvjet provedbe aktivnosti u javnim odgojno-obrazovnim ustanovama/institucijama se odnosi samo na projekte koji uključuju provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja. U slučaju provedbe programa obrazovanja za građanska i ljudska prava aktivnosti se mogu, ali ne moraju provoditi u javnim odgojno-obrazovnim ustanovama. Ako se provode u javnim odgojno-obrazovnim ustanovama projekti mogu ostvariti doprinos pokazatelju “Broj javnih i obrazovnih institucija koji su partneri OCD-ovima u provedbi građanskog odgoja i obrazovanju o ljudskim pravima” koji je vezan uz rezultat 3.1.

Pojam “djeca i mladi u riziku” se odnosi na osobe koje tijekom djetinjstva i adolescencije iskazuju različite obiteljske, zdravstvene, emocionalne, odgojno-obrazovne probleme, ili neke oblike poremećaja ponašanja i ličnosti. U skladu s uvjetima Poziva (Upute za prijavitelje, poglavlje 2.2.1., str.13), projekti usmjereni na ranjive i marginalizirane skupine će dobiti do 4 dodatna boda u postupku procjene kvalitete, dakle projekti čija su ciljana skupina i/ili krajnji korisnici ranjive i marginalizirane skupine.

Uvjetima Poziva za prijavu malih projekata nije definiran uvjet vlasništva prostora koji bi bio predmet obnove/adaptacije/uređenja. Također, nije definiran uvjet trajanja ugovora o najmu/zakupu prostora ako je riječ o prostoru koji nije u vlasništvu prijavitelja.
Kao i za sve ostale prihvatljive vrste troškova, i za ove troškove vrijede opća pravila prihvatljivosti troškova utvrđena Pozivom (poglavlje 2.6. Uputa, str.18.) među kojima posebno izdvajamo:
• razmjerni su i nužni za provedbu projekta,
• upotrijebljeni su isključivo u svrhu ostvarenja cilj(ev)a projekta i očekivanih(og) projektnih(og) učinka i rezultata, na način koji je u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.
U tom smislu, prijavitelj u projektnoj prijavi (opisnom obrascu) mora jasno obrazložiti nužnost takvog troška s obzirom na očekivane projektne ciljeve/rezultate/učinke, odnosno održivost projektnih rezultata/učinaka.

U skladu s klasifikacijom Ministarstva znanosti i obrazovanja, javna visoka učilišta spadaju u javne obrazovne ustanove te su dio sustava javnih odgojno obrazovnih ustanova.

Međugeneracijska suradnja se odnosi na zajedničke aktivnosti koje pospješuju povezanost, međuovisnost, uzajamno učenje i solidarnost pripadnika različitih generacija obuhvaćenih projektnim aktivnostima. Pozivom nije utvrđen prihvatljiv generacijski raspon.

Referentni popis je preuzet sa službene stranice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske provodi postupak ocjenjivanja i razvrstavanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj prema indeksu razvijenosti. U trenutku objave Poziva za prijavu malih projekata važeći popis je bio onaj koji se primjenjuje od 1. siječnja 2018. godine, odnosno popis koji ste naveli.

Razvoj/promocija/afirmacija volonterstva može biti prihvatljiva aktivnost u okviru očekivanog učinka 3 ovog Poziva. Predlažemo da pored Uputa za prijavitelje detaljnije pogledate dokument “Vodič kroz okvir rezultata” dostupan OVDJE. 

Predloženi projektni prijedlozi u okviru ovog Poziva ne moraju biti financirani isključivo sredstvima Fonda. U skladu s uvjetima Poziva, stopa financiranja Fonda u okviru ovog Poziva iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta, sukladno utvrđenim pragovima podrške, ali je moguće da predloženi projekti uključuju i sufinanciranje iz drugih izvora.

Ako traženi iznos financijske podrške u okviru ovog Poziva nije jednak ukupnoj vrijednosti predloženog projekta, tada u prijavnom obrascu, u poglavlju 1 “Osnovne informacije o projektnoj prijavi” navodite te podatke u pitanjima: “Ukupni proračun projekta (u EUR)” i “Traženi iznos financijske podrške od ACF HR”.

U Obrascu proračuna navodite samo troškove koji će biti financirani sredstvima Fonda jer u suprotnom svi iskazani troškovi u Obrascu proračuna podliježu obvezi izvještavanja i provjere te mogu biti obuhvaćeni financijskom korekcijom.

Sukladno odredbama iz čl. 28, st. 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), neprofitna organizacija koja tijekom poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, dužna je u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostaviti izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.
Sukladno odredbama iz čl. 34, st. 2 istog Zakona, neprofitna organizacija upisuje se u Registar neprofitnih organizacija na temelju prijave dostavljene Ministarstvu financija najkasnije 60 dana od upisa u matični registar. Kako nemamo podatke u Vašoj organizaciji, odnosno nemamo podatke o datumima upisa u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, ne možemo odgovoriti na pitanje o prihvatljivosti u okviru ovog Poziva. Napominjemo kako u okviru Poziva nije predviđena dostava bilo kakvih potvrda o transparentnom poslovanju, već se isto utvrđuje uvidom u Registar neprofitnih organizacija.

Jedinice lokalne samouprave su prihvatljivi partneri u okviru Poziva za prijavu malih projekata Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

U skladu s Uputama za prijavitelje, troškovi povezani s adaptacijom, obnovom ili uređenjem prostora ne smiju biti viši od 50% prihvatljivih izravnih troškova projekta. Dodatno, za sve troškove u okviru ovog Poziva vrijede opća pravila prihvatljivosti troškova: razmjerni su i nužni za provedbu projekta; upotrijebljeni su isključivo u svrhu ostvarenja cilj(ev)a projekta i očekivanih(og) projektnih(og) učinka i rezultata, na način koji je u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Uvažavajući ranije navedeno, troškovi adaptacije prostora i nabave uredskog namještaja mogu biti prihvatljivi troškovi u okviru ovog Poziva.

Prilikom izrade proračuna je preporučeno koristiti važeći tečaj InforEura u tom mjesecu, ali nije obavezno. Projekti kojima bude odobrena financijska podrška će prilikom izvještavanja koristiti tečaj InforEura važeći u mjesecu isplate predujma/privremene isplate odobrene financijske podrške.

Uputama za prijavitelje u okviru Poziva za prijavu malih projekata nisu precizno definirane ranjive/marginalizirane skupine.

Načelno, u okviru Fonda za aktivno građanstvo marginalizirane skupine definiramo kao različite skupine ljudi unutar određene kulture, okruženja i tradicije za koje postoji opasnost od višestruke diskriminacije zbog među-utjecaja različitih osobnih značajki ili obilježja kao što su spol, rod, dob, etnička pripadnost, vjera ili uvjerenje, zdravstveno stanje, invaliditet, seksualna orijentacija, rodni identitet, stupanj obrazovanja ili primanja, te život na različitim zemljopisnim područjima. Pripadnost takvoj skupini ili čak i sama činjenica da se neku osobu percipira kao pripadnika takve skupine, povećava opasnost od neravnopravnosti u smislu pristupa pravima, uslugama i proizvodima u različitim domenama, poput obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, socijalne i stambene pomoći, zaštite protiv nasilja u kućanstvu ili institucionalnog nasilja te pravosuđa.

U tom smislu, marginalizirane skupine mogu biti Romi i druge nacionalne manjine, izbjeglice i migranti, osobe koje su preživjele obiteljsko nasilje, djeca u riziku od deprivacije i siromaštva, LGBTIQ osobe, osobe s invaliditetom i kroničnim bolestima, građani starije dobi, građani u riziku od siromaštva itd.

Ne.

Naknade izvoditeljima projektnih aktivnosti iz partnerskih organizacija mogu biti isplaćene i temeljem ugovora o djelu/autorskog ugovora, u skladu s važećim nacionalnim propisima kojima su takvi ugovori regulirani.

Voditelj projekta može biti osoba koja i provodi projektne aktivnosti.

Partnerstvo u okviru Poziva za prijavu malih projekata nije obavezno i ne donosi dodatne bodove.

Uvjetima prihvatljivosti prijavitelja nije definiran broj godina postojanja organizacije. Ako organizacija postoji kraće od 3 godine u navedenom pitanju će navesti ključna postignuća u kraćem razdoblju.

Usmeno predstavljanje projektne ideje nije obavezno. Ovaj oblik podrške je dodatna mogućnost podrške manje iskusnim organizacijama/potencijalnim prijaviteljima na Poziv za male projekte.

Troškovi volontera uključenih u provedbu projektnih aktivnosti moraju biti u skladu s važećim nacionalnim propisima (Zakon o volonterstvu, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilnik o porezu na dohodak i dr.).

U skladu s uvjetima Poziva za male projekte, da bi bili prihvatljivi, troškovi džeparca koji se isplaćuju volonterima moraju biti potkrijepljeni ugovorom o volontiranju i evidencijom sati volontera provedenih u obavljanju volonterskih aktivnosti na projektu. Napominjemo kako je nužno poštivati uvjet da iznos džeparca nije viši od iznosa dnevnica propisanih za državne službenike te ako je isplaćen džeparac nije moguće isplatiti naknadu za prehranu volontera.

Ako neformalna mreža OCD-a nije planirana kao partner na projektu, može biti osnovana tijekom provedbe, pod uvjetom da je takva aktivnost planirana i nužna za ostvarenje projektnih ciljeva. Broj udruga koje nisu službeno partneri na projektu, ali sudjeluju u provedbi i ključne su za postizanje ciljeva može biti doprinos pokazatelju rezultata učinka 4.

Uključivanje studentske udruge samo po sebi nije međugeneracijska suradnja. Međugeneracijska suradnja se odnosi na zajedničke aktivnosti koje pospješuju povezanost, međuovisnost, uzajamno učenje i solidarnost pripadnika različitih generacija obuhvaćenih projektnim aktivnostima.

Uputama za prijavitelje u okviru Poziva za prijavu malih projekata nisu precizno definirane marginalizirane skupine.

Načelno, u okviru Fonda za aktivno građanstvo marginalizirane skupine definiramo kao različite skupine ljudi unutar određene kulture, okruženja i tradicije za koje postoji opasnost od višestruke diskriminacije zbog među-utjecaja različitih osobnih značajki ili obilježja kao što su spol, rod, dob, etnička pripadnost, vjera ili uvjerenje, zdravstveno stanje, invaliditet, seksualna orijentacija, rodni identitet, stupanj obrazovanja ili primanja, te život na različitim zemljopisnim područjima. Pripadnost takvoj skupini ili čak i sama činjenica da se neku osobu percipira kao pripadnika takve skupine, povećava opasnost od neravnopravnosti u smislu pristupa pravima, uslugama i proizvodima u različitim domenama, poput obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, socijalne i stambene pomoći, zaštite protiv nasilja u kućanstvu ili institucionalnog nasilja te pravosuđa.

U tom smislu, marginalizirane skupine mogu biti Romi i druge nacionalne manjine, izbjeglice i migranti, osobe koje su preživjele obiteljsko nasilje, djeca u riziku od deprivacije i siromaštva, LGBTIQ osobe, osobe s invaliditetom i kroničnim bolestima, građani starije dobi, građani u riziku od siromaštva itd. Ako je moguće adekvatno argumentirati opasnost od višestruke diskriminacije, ovisnici o drogama mogu biti marginalizirana skupina.

Darovita djeca nisu specifično prepoznata kao društveno ranjiva skupina u okviru ovog Poziva i/ili  navedenog programskog područja, no mogu biti ciljana/korisnička skupina predloženog projekta

Pozivom nisu predviđena ograničenja vezana uz sjedište davatelja usluga krajnjem korisniku, odnosno bilo koja organizacija može izdati račun za isporučene usluge nositelju projekta. U tom slučaju je riječ o vanjskom dobavljaču.

Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja su navedeni u poglavlju 2.3.1. Poziva za prijavu malih projekata i Uputa za prijavitelje, a broj zaposlenika/ica u organizaciji prijavitelju nije utvrđen kao jedan od uvjeta prihvatljivosti. U skladu s uvjetima ovog Poziva, podržat će se projekti koje predlažu i provode lokalni OCD-i radi povećanja dobrobiti lokalnih zajednica i/ili tematskih zajednica u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda.

Ako je za provedbu projekta nužno angažirati osoblje temeljem ugovora o dopunskom radu, isto je prihvatljiv trošak u okviru Poziva, uz obavezno poštivanje važećih nacionalnih zakona i propisa kojima je reguliran dopunski rad.

U skladu s uvjetima Poziva za male projekte, prijedlozi projekata prijavitelja sa sjedištem u jedinici lokalne samouprave s indeksom razvijenosti ispod 100% prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti Vlade Republike Hrvatske dobit će 4 (četiri) dodatna boda u postupku procjene kvalitete prijedloga projekata. Međutim, prijedlozi projekata koji se provode u nekoj od jedinica lokalne samouprave s indeksom razvijenosti ispod 100% prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti Vlade Republike Hrvatske dobit će do 4 (četiri) dodatna boda u postupku procjene kvalitete prijedloga projekta. Iz navedenog je vidljivo da udruga sa sjedištem u Požegi koja prijavljuje projekt koji će se provoditi na području Pakraca, Lipika i Čaglina može dobiti dodatne bodove samo na temelju lokacije provedbe projektnih aktivnosti.

Da, naknade temeljem studentskog ugovora su prihvatljiva vrsta troška u okviru ovog Poziva.

Ako je potrebno i prikladno, aktivnosti se mogu odvijati online.

U okviru Poziva nije predviđen regionalni ključ prilikom odlučivanja o odobravanju financijskih podrški. S obzirom na posebne odredbe Poziva koji su navedeni na str. 13 Uputa za prijavitelje, vidljiv je fokus ne samo na nedovoljno razvijena područja, već i na organizacije koje rade s marginaliziranim i ranjivim ciljanim skupinama.

Da, udruge osnovane u tekućoj godini su prihvatljivi prijavitelji i partneri na Pozivu za prijavu malih projekata pod uvjetom da zadovoljavaju sve ostale propisne uvjete prihvatljivosti prijavitelja/partnera.

U tom slučaju je dovoljan samo potpis osobe ovlaštene za zastupanje organizacije.

U slučaju kada projekt pridonosi većem broju učinaka, primarni učinak projekta je onaj kojemu pridonosi u najvećoj mjeri (koji pridonosi najvećem broju rezultata i pripadajućih pokazatelja iz jednog učinka) i taj mora biti označen u projektnoj prijavi. Relevantan doprinos ostalim učincima/rezultatima je prihvatljivo i moguće navesti u poglavlju 5. prijavnog obrasca.

U ovom trenutku nisu poznati uvjeti prihvatljivosti prijavitelja za Poziv za prijavu srednjih projekata.

U obrascu prijave projekta je moguće odabrati samo jedno prioritetno programsko područje.

U slučaju provedbe programa obrazovanja za ljudska prava aktivnosti se ne moraju provoditi u javnim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Poziv za projekte sektorskih inovacija

Limit od 200.000,00 HRK bez PDV-a se odnosi samo na ugovore o uslugama za vanjsko osoblje, ne za plaće zaposlenika prijavitelja i partnera.

U okviru Poziva 3 ne postoji drugo ograničenje vezano za visinu alociranih sredstava za plaće osoblja uključenog u provedbu projekta.

U skladu s Uputama za prijavitelje, postotak neizravnih troškova se odnosi na projektno partnerstvo u cjelini, ali postotak može varirati između partnera. U obrazac proračuna se unosi prosječna vrijednost paušalnog iznosa za sve partnere. U slučaju koji navodite, unosi se 15% jer prijavitelj i partneri traže 15% izravnih troškova osoblja iz svojih organizacija.

U slučaju odobravanja financijske podrške projektu, Upravitelj Fonda će sklopiti ugovor o financijskoj podršci projektu s prijaviteljem. Prilog ugovoru je odobreni obrazac proračuna u kojemu je naveden najviši prihvatljivi iznos neizravnih troškova, ali se ne navode podaci o raspodjeli između partnerskih organizacije.

Također, u slučaju odobravanja financijske podrške prijavitelj je dužan sklopiti sporazum o partnerstvu sa svakim partnerom kojim će utvrditi prava i obveze te financijske detalje partnerstva.

U okviru ovog Poziva nisu definirana ograničenja prihvatljivosti rezultata koji bi mogli biti naplativi u budućnosti.

Vlasnik projektnog rezultata je organizacija korisnik financijske podrške, odnosno partnerska organizacija (ako je primjenjivo).

Poziv za velike projekte - drugi korak prijave (drugi dio)

U ovoj fazi prijave moguće je uključiti nove/druge partnere, ali morate voditi računa o tome da se radi o istoj vrsti partnera. Na primjer, ako se radi o partnerskoj organizaciji iz reda organizacija civilnoga društva, nju treba zamijeniti (za provedbu projekta) relevantnom organizacijom civilnoga društva.

Prihvatljivo je u ovoj fazi prijave uvrstiti i obrazložiti jedan ili više nacionalnih izazova i horizontalnih prioriteta i ako nisu bili označeni u projektnom sažetku.

U Uputama za prijavitelje nisu navedena ograničenja, niti preporuke, u svezi udjela iznosa predviđenih za plaće u odnosu na ukupan proračun prijedloga projekta.

 

Odluka umjesto dodatka ugovora o radu je prihvatljiva. Važno je samo da se vidi udio u radnom vremenu koji će osoba provesti na projektu.

40 kn po satu je prihvatljivo budući da je u okviru satnice prosječne plaće.

Parner može osigurati sufinanciranje kroz plaće. Trošak plaće te osobe (broj sati ili postotak rada na projektu) – pod uvjetom da je riječ o članu/ici projektnog tima – unosite u poglavlje “Izravni troškovi osoblja”. Ako želite, možete u opisu stavke navesti da je riječ o sufinanciranju, ali nije nužno. Proračun obuhvaća sve troškove projekta, dakle i troškove koji će biti pokriveni iz drugih izvora/volonterskim doprinosom pa nije nužno navoditi je li riječ o sufinanciranju iz drugih izvora. Troškovi pokriveni iz drugih izvora se u fazi izvještavanja dokumentiraju na isti način i istom dokumentacijom kao i troškovi pokriveni sredstvima financijske podrške Fonda.

Navedeni troškovi nisu prihvatljivi te se unutar ovog Fonda smatraju dvostrukim financiranjem.

Nositelji projekata koji potpišu ugovor morati će potpisati ugovor o suradnji s partnerima na temelju kojeg će im doznačiti sredstva, no utrošena sredstva pravdat će se računima bez obzira odnosi li se trošak na nositelja ili partnera. Dakle partner sve svoje troškove mora pravdati valjanim računovodstvenim dokumentima.

Udio troškova za organizacijski razvoj mora biti 13%, ukoliko je manji smanjit će se ukupni proračun u skladu s postotkom.

Oprema ne može biti dio organizacijskog razvoja, u proračunu postoji posebna stavka za opremu.

Možete planirati troškove vezane za jačanje kapaciteta nositelja, partnera i povezanih mreža i platformi čiji ste član, no mora biti jasno naznačeno na što se troškovi odnose. Davati grantove drugim organizacijama ili mrežama nije dozvoljeni trošak.

Naknada za sve osobe koje su angažirane na aktivnostima izgradnje kapaciteta stavljaju se u kategoriju troškova organizacijskog razvoja, bez obzira radi li se o vanjskom suradniku ili osobi koja radi u nekoj od organizacija koje provode projekt (nositelj ili partneri).

Sve informacije o nositelju i partnerima trebaju se ispuniti u obrascu bez obzira radi li se o organizaciji civilnog društva ili nekom drugom pravnom obliku.

Možete slobodno dodati nove aktivnosti organizacijskog razvoja kako bi osigurali 13% proračuna u toj stavci.

Troškovi jačanja kapaciteta podrazumijevaju sve troškove vezane uz aktivnosti jačanja kapaciteta, pa tako i putne troškove izvoditelja i sudionika, no nužno je sve troškove odvojeno iskazati u proračunu.

Napominjemo da, ako vam je izvoditelj aktivnosti jačanja kapaciteta projektni partner, za iste se NE ispostavlja račun, već se troškovi uplaćuju u skladu s ugovorom o partnerstvu.

Troškovi studijskog putovanja su prihvatljivi troškovi ukoliko doprinose nekom od rezultata i pokazatelja unutar učinka 4.

U prilogu 1. potrebno je navesti članove projektnog tima. To su sve osobe koje su važne za uspješnu provedbu projekta, a angažirane su na provedbi projektnih aktivnosti kontinuirano. Ukoliko u vašem projektnom timu postoje osobe za koje mislite da imaju važnu ulogu u provedbi projekta i smatrate ih dijelom projektnog tima, a volonteri su slobodno ih navedite u Prilogu 1.

Poziv za velike projekte - drugi korak prijave

Da, u polje s uputom ne upisujete ništa.

Možete označiti kako navodite (cijela Hrvatska i specifične županije provedbe).

Troškovi provedbe pilot modela mogu biti prihvatljivi troškovi, vodeći računa o tomu da se putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnica  sudionika aktivnosti navode u grupi troškova “troškovi vanjskih usluga”.

Kada je riječ o volonterskom doprinosu koji se odnosi na poslove logistike (priprema, organizacija i sl.) aktivnosti organizacijskog razvoja, riječ je o poslovima koji ulaze u kategoriju izravnih troškova osoblja/troškovi volontera. Dakle, svi troškovi volontera/doprinos volontera se navode u grupi 1 proračuna.

Mogu.

Moguće je odstupanje u manjoj mjeri, potkrijepljeno opisom potreba i, ukratko, razlozima odstupanja.

Moguće je povećati vrijeme za provedbu aktivnosti. Označite kvartale provedbe aktivnosti.

Na pitanja u poglavlju 3 prijavnog obrasca se odgovara i u slučaju kada su partneri tvrtke iz inozemstva. Na pitanje o broju volontera odgovorite  “Nije primjenjivo” ili upišite podatak ako postoji.

Kod unosa plaća kao iznos po jedinici upisujete ukupnu bruto 2 plaću te navodite točan postotak u opisu. Kako bi dobili željeni traženi ukupni iznos, u skladu s postotkom smanjujete broj jedinica, odnosno broj mjeseci.

U troškove vanjskih poslova stavljate sve troškove za koje nemate definirane druge kategorije u proračunu, vodeći računa o tomu da se putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnica  sudionika aktivnosti navode u grupi troškova “troškovi vanjskih usluga”.

List “Baza” je list koji koristi samo Upravitelj Fonda i ne morate zaokruživati iznose.

Da, u proračun unosite ukupne troškove projekta, te se zadani postotci odnose na ukupne troškove projekta.

Objašnjenje troška ne može biti u kunama, potrebno je da bude usklađeno s ukupnim iznosima u eurima.

Prema uputama iz pojedinih pitanja, dakle “bez razmaka”.

Pokazatelj Fonda se odnosi na akcije u javnosti, djelovanje u javnosti, suradničko djelovanje s kojim je javnost upoznata. Prijavitelji mogu imati svoje, drukčije postavljene, pokazatelje, a ovako formuliran pokazatelj govori o tomu što je Upravitelju Fonda u Hrvatskoj važno mjeriti i pratiti. Dodatno, u Uputama za prijavitelje se navodi kako ovaj učinak treba doprinijeti povećanom udjelu građana koji izražavaju brigu za ljudska prava i neslaganje s javnim izjavama koje sadrže negativne poruke netrpeljivosti ili mržnje prema manjinskim skupinama. Podržani projekti u ovom učinku trebaju doprinijeti snažnijoj javnoj svijesti o građanskim i ljudskim pravima.

Da.

Smijete.

Tablice možete popunjavati s jednostrukim proredom.

Ne.

Skrećemo pozornost na učinak 4 i s njim povezane rezultate (dostupno u Uputama za prijavitelje) – ako predložena aktivnost/trošak izravno doprinosi nekom od rezultata i/ili pokazatelja iz tog učinka, uvrstite ih i obrazložite poveznicu te obrazložite doprinos aktivnosti dugoročnoj održivosti i rastu organizacije.

Skrećemo pozornost na učinak 4 i s njim povezane rezultate (dostupno u Uputama za prijavitelje) – ako predložena aktivnost/trošak izravno doprinosi nekom od rezultata i/ili pokazatelja iz tog učinka, uvrstite ih i obrazložite poveznicu te obrazložite doprinos aktivnosti dugoročnoj održivosti i rastu organizacije.

 

Prihvatljivost prijavitelja i partnera

Gradovi, općine i županije su prihvatljivi partneri na pozivima za prijavu velikih i Ad-hoc akcijskih projekata.

Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) su prihvatljivi prijavitelji/partneri na pozivima za prijavu velikih i Ad-hoc akcijskih projekata.

Tvrtke su prihvatljivi partneri na pozivima za prijavu velikih i Ad-hoc akcijskih projekata.

Važno je da se partnerstvo temelji na kvaliteti i konkretnim izazovima koji su zajednički svim organizacijama uključenima u projekt. Partnerskim pristupom će se nastojati odgovoriti na prepoznate izazove dugoročnim uzajamnim odnosom koji se očituje u suvlasništvu nad projektom. Svi projektni partneri bit će uključeni u pripremu te sadržajnu i financijsku provedbu projekta. Kapaciteti svih partnera će se uzeti u obzir u postupku evaluacije i odabira projekata. Očekuje se da partnerstva nastave postojati i nakon dovršetka provedbe projekta.

Partneri ne moraju nužno imati udio u proračunu ako su zadovoljeni svi ostali elementi partnerskog pristupa. Također, partneri mogu na različite načine biti uključeni u financijsku provedbu (npr. osigurati dio obaveznog sufinanciranja projekta), ne samo kroz udio u proračunu.

U skladu s Uputama za prijavitelje na poziv za velike projekte, nije definiran kriterij određenog financijskog kapaciteta/iznosa godišnjeg prihoda organizacije prijavitelja.

Prijavitelji prilikom prijave na Poziv za velike projekte moraju dostaviti ovjerenu i potpisanu (skeniranu) Izjavu prijavitelja u kojoj se, između ostalog, navodi kako “organizacija ima odgovarajuće pravne, financijske i operativne kapacitete za provedbu predloženog projekta”.

Napominjemo kako prihvatljivi prijavitelji moraju zadovoljiti kriterij transparentnog financijskog poslovanja, a što će se provjeravati uvidom u Registar neprofitnih organizacija (RNO) pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

Škole (osnovne i srednje) su prihvatljivi partneri na pozivima za prijavu velikih i Ad-hoc akcijskih projekata.

Centar za socijalnu skrb je prihvatljiv partner na pozivima za prijavu velikih i Ad-hoc akcijskih projekata.

U skladu s Uputama za prijavitelje poziva za prijavu velikih, ali i Ad-hoc akcijskih projekata, prihvatljivi partneri iz donatorskih zemalja, pa tako i sa Islanda, su:

“Javne ili privatne pravne osobe, komercijalne ili nekomercijalne, kao i nevladine organizacije osnovane kao pravna osoba u nekoj od donatorskih zemalja Fonda (Island, Lihtenštajn i Norveška)”.

Važno je da se partnerstvo temelji na kvaliteti i konkretnim izazovima koji su zajednički svim organizacijama uključenima u projekt. Partnerskim pristupom će se nastojati odgovoriti na prepoznate izazove dugoročnim uzajamnim odnosom koji se očituje u suvlasništvu nad projektom. Svi projektni partneri bit će uključeni u pripremu te sadržajnu i financijsku provedbu projekta. Kapaciteti svih partnera će se uzeti u obzir u postupku evaluacije i odabira projekata. Očekuje se da partnerstva nastave postojati i nakon dovršetka provedbe projekta.

Sukladno Uputama za prijavitelje na pozive za velike i Ad-hoc akcijske projekte u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, prihvatljivi prijavitelji projekata su organizacije civilnog društva osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj, obuhvaćene sljedećom definicijom:

“Neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili središnje uprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija. Vjerske institucije te političke stranke ne smatraju se organizacijama civilnoga društva”

Konkretnije, prihvatljivi prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće opće uvjete prihvatljivosti:

1)      Neprofitna organizacija nije osnovana niti djeluje radi ostvarivanja profita. Iako mogu imati plaćeno osoblje i mogu poduzimati aktivnosti kojima ostvaruju prihode, ostvarenu dobit ne dijele svojim članovima ili odborima. Kada poduzimaju aktivnosti kojima ostvaruju prihode, te aktivnosti ne predstavljaju svrhu OCD-a, već su isključivo sredstvo podrške misiji i vrijednostima organizacije;

2)      Imaju članove koji nemaju nikakav izravan gospodarski interes za rezultate rada organizacije ili njenih gospodarskih aktivnosti te ne slijede komercijalne ili profesionalne interese svojih članova. Ovaj uvjet stoga isključuje trgovačka i profesionalna udruženja kojima je cilj i svrha udruživanja samo unapređivanje specifičnih interesa svojih članova;

3)      Po svojoj prirodi su dobrovoljne, dobrovoljno ih čine grupe ili pojedinci i najčešće uključuju element volonterskog doprinosa organizaciji;

4)      Djeluju u javnom prostoru i za opće dobro te rade na pitanjima i problemima vezanim uz dobrobit ljudi, skupina ili društva u cjelini;

5)      Imaju neki oblik formalnog ili institucionalnog ustroja, za razliku od neformalnih ili ad hoc grupa, što podrazumijeva postojanje Statuta ili drugih temeljni upravljačkih dokumenta kojima se utvrđuju misija, ciljevi i područje djelovanja organizacija;

6)      Imaju transparentne upravljačke strukture i izabranog predsjednika/odbor te imaju odgovornost prema svojim članovima i donatorima;

7)      Neovisne su od lokalne, regionalne ili nacionalne vlasti i drugih javnih tijela;

8)      Neovisne su od političkih stranaka i trgovačkih organizacija;

9)      Provode transparentno financijsko poslovanje što je vidljivo u Registru neprofitnih organizacija (RNO) pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

 

Iz navedenog proizlazi kako knjižnice nisu prihvatljivi prijavitelji na pozive u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Napominjemo kako su knjižnice prihvatljivi partneri na pozivima u okviru Fonda.

Od 19.03.2020. godine na stranici Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj dostupna je informacija o trenutno zainteresiranim organizacijama iz donatorskih zemalja kao i uputa za razvoj bilateralnih projekata: https://acfcroatia.hr/potencijalni-partneri-za-bilateralnu-suradnju/

Molimo Vas da to pogledate i ako budete imali dodatnih pitanja i/ili potrebu za dodatnom podrškom, slobodno nam se javite.

Vezano uz prihvatljivost mjesnog odbora kao partnera na Pozivu za velike projekte, u skladu s Uputama za prijavitelje na pozive za velike i Ad-hoc akcijske projekte, prihvatljivi partneri su javne ili privatne pravne osobe, komercijalne ili nekomercijalne, kao i nevladine organizacije osnovane kao pravna osoba u nekoj od donatorskih zemalja Fonda ili nekoj od zemalja korisnica Fonda  i/ili zemalja izvan EGP koje graniče sa zemljom u kojoj se objavljuje poziv, ili bilo koja međuvladina organizacija ili njezino tijelo koje je aktivno uključeno i učinkovito doprinosi provedbi projekta.

Nadalje, prema čl. 66 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi su pravne osobe te su kao takve prihvatljivi partneri na svim pozivima u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Prema pravilima Fonda za aktivno građanstvo, prihvatljivi partneri na projektima u okviru Fonda su:

Javne ili privatne pravne osobe, komercijalne ili nekomercijalne, kao i nevladine organizacija osnovane kao pravna osoba u nekoj od donatorskih zemalja Fonda ili nekoj od zemalja korisnica Fonda  i/ili zemalja izvan EGP koje graniče sa zemljom u kojoj se objavljuje poziv, ili bilo koja međuvladina organizacija ili njezino tijelo koje je aktivno uključeno i učinkovito doprinosi provedbi projekta.

Donatorske zemlje Fonda su: Island, Lihtenštajn i Norveška.

Države korisnice Fonda, pored Hrvatske, su: Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Poljska i Portugal

Države izvan EGP s kojima Hrvatska graniči su: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija

Međunarodna/međuvladina organizacija je organizacija osnovana sporazumom dviju ili više država i ima za cilj suradnju na promicanju pitanja od zajedničkog interesa. Primjeri međunarodnih organizacija su  Ujedinjeni narodi, Europska unija, Vijeće Europe,  Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj  i  Organizacija za europsku sigurnost i suradnju.

Međunarodne nevladine organizacije nisu međunarodne organizacije.

Dakle, nevladina organizacija sa sjedištem u Velikoj Britaniji nije prihvatljiv partner na pozivima u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

U skladu s pravilima prihvatljivosti Poziva, mlada organizacija, bez zaposlenih osoba, ako zadovoljava sve opće uvjete prihvatljivosti navedene u Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu velikih projekata (str.6.-7.), jest prihvatljiv prijavitelj i partner.

Međutim, u skladu s tekstom Poziva za prijavu velikih projekata u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, podrška koja se pruža putem ovog Poziva usmjerena je na izgradnju organizacijskih i programskih kapaciteta hrvatskih OCD-a koji dijele zajedničke vrijednosti kako bi se moglo odgovoriti na određeni društveni problem na sustavan i strateški način. Poziv je namijenjen onim OCD-ima koje imaju dostatno razvijene upravljačke procese i sposobnost razvoja složenih, višegodišnjih projektnih intervencija kroz obuhvatan pristup određenom društvenom problemu ili potrebama određene ciljane skupine, s fokusom na ostvarenje društvenog utjecaja.

Uputama za prijavitelje nije propisan najmanji broj godina aktivnog djelovanja organizacije, kao ni minimalni godišnji proračun. Skrećemo pozornost kako je u kriterijima za ocjenu kvalitete predloženih projektnih sažetaka (str. 32.-34.) jedan od kriterija relevantnosti i kriterij “Relevantnost prijavitelja ili partnerstva za predloženo rješenje problema” koji nosi do 10 bodova, a boduje se i kriterij kapaciteta za provedbu projekta sa do 10 bodova. U drugom koraku, ocjenjivanju cjelovitih projektnih prijava (str.36.-38.), ocjenjuje se kriterij “Organizacijski, stručni i financijski kapaciteti prijavitelja (i partnera) za provedbu projekta” sa do 5 bodova.

Preporučamo razmotriti mogućnosti sudjelovanja u razvoju partnerske prijave s nekom iskusnijom organizacijom u okviru ovog Poziva, što bi mogla biti dobra prilika za razvoj kapaciteta i stjecanje iskustva mlade organizacije.

U skladu s uvjetima prihvatljivosti prijavitelja navedenima u Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu velikih projekata, prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva osnovane registrirane u Republici Hrvatskoj

Strana udruga koja djeluje u Republici Hrvatskoj i koja je upisana u Registar stranih udruga pri Ministarstvu uprave nije prihvatljiv prijavitelj jer nije osnovana u Republici Hrvatskoj.

U postupku je priprema obrasca iskaza interesa za organizacije iz Hrvatske koje kao partnerske organizacije žele sudjelovati na pozivima Fonda u Hrvatskoj. Prikupljene informacije će biti dostupne na službenoj mrežnoj stranici Fonda, www.acfcroatia.hr.

Uputama za prijavitelje Poziva za prijavu velikih projekata nije propisan najmanji broj zaposlenih osoba kao ni minimalni godišnji proračun. Skrećemo pozornost kako je u kriterijima za ocjenu kvalitete predloženih projektnih sažetaka (str. 32.-34.) jedan od kriterija relevantnosti i kriterij “Relevantnost prijavitelja ili partnerstva za predloženo rješenje problema” koji nosi do 10 bodova, a boduje se i kriterij kapaciteta za provedbu projekta sa do 10 bodova. U drugom koraku, ocjenjivanju cjelovitih projektnih prijava (str.36.-38.), ocjenjuje se kriterij “Organizacijski, stručni i financijski kapaciteti prijavitelja (i partnera) za provedbu projekta” sa do 5 bodova.

Više hrvatskih organizacija može sudjelovati u partnerstvu, odnosno zajednički se prijaviti na Poziv za prijavu velikih projekata. Prema pravilima Fonda za aktivno građanstvo, prihvatljivi partneri na projektima u okviru Fonda su:

Javne ili privatne pravne osobe, komercijalne ili nekomercijalne, kao i nevladine organizacija osnovane kao pravna osoba u nekoj od donatorskih zemalja Fonda ili nekoj od zemalja korisnica Fonda  i/ili zemalja izvan EGP koje graniče sa zemljom u kojoj se objavljuje poziv, ili bilo koja međuvladina organizacija ili njezino tijelo koje je aktivno uključeno i učinkovito doprinosi provedbi projekta.

Donatorske zemlje Fonda su: Island, Lihtenštajn i Norveška.

Države korisnice Fonda, pored Hrvatske, su: Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Poljska i Portugal

Države izvan EGP s kojima Hrvatska graniči su: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija

Važna napomena: Međunarodna/međuvladina organizacija je organizacija osnovana sporazumom dviju ili više država i ima za cilj suradnju na promicanju pitanja od zajedničkog interesa. Primjeri međunarodnih organizacija su  Ujedinjeni narodi, Europska unija, Vijeće Europe,  Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj  i  Organizacija za europsku sigurnost i suradnju.

Međunarodne nevladine organizacije nisu međunarodne organizacije.

U skladu s Uputama za prijavitelje Poziva za prijavu velikih projekata, ne postoji ograničenje broja partnera. Važno je da se partnerstvo temelji na kvaliteti i konkretnim izazovima koji su zajednički svim organizacijama uključenima u projekt. Partnerskim pristupom će se nastojati odgovoriti na prepoznate izazove dugoročnim uzajamnim odnosom koji se očituje u suvlasništvu nad projektom. Svi projektni partneri bit će uključeni u pripremu te sadržajnu i financijsku provedbu projekta s jasnim ulogama i odgovornostima. Kapaciteti svih partnera će se uzeti u obzir u postupku evaluacije i odabira projekata. Očekuje se da partnerstva nastave postojati i nakon dovršetka provedbe projekta.

U okviru istog projekta možete uključiti prihvatljive partnere iz Hrvatske i/ili iz različitih prihvatljivih zemalja, među kojima su i Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Neformalne inicijative moraju zadovoljavati uvjete navedene u Uputama za prijavitelje Poziva za prijavu velikih projekata na str. 8. Nije propisan minimalni broj članova neformalne inicijative.

Prema pravilima Fonda za aktivno građanstvo, prihvatljivi partneri na projektima u okviru Fonda su:

Javne ili privatne pravne osobe, komercijalne ili nekomercijalne, kao i nevladine organizacija osnovane kao pravna osoba u nekoj od donatorskih zemalja Fonda ili nekoj od zemalja korisnica Fonda  i/ili zemalja izvan EGP koje graniče sa zemljom u kojoj se objavljuje poziv, ili bilo koja međuvladina organizacija ili njezino tijelo koje je aktivno uključeno i učinkovito doprinosi provedbi projekta.

Donatorske zemlje Fonda su: Island, Lihtenštajn i Norveška.

Države korisnice Fonda, pored Hrvatske, su: Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Poljska i Portugal

Države izvan EGP s kojima Hrvatska graniči su: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija

Sukladno navedenom, organizacije iz Italije nisu prihvatljivi partneri.

Prema Uputama za prijavitelje na Poziv 1 za prijavu Ad hoc akcijskih projekata određeni su Kriteriji za procjenjivanje cjelokupne projektne prijave među kojima je i Kriterij kvaliteta partnerstva (str.29-31). Prilikom odabira partnera, naglašavamo kako se partnerstvo mora temeljiti na kvaliteti i konkretnim izazovima koji su zajednički svim organizacijama uključenim u project te uzeti u obzir kako će projektni partneri biti uključeni u pripremu kao i sadržajnu i financijsku provedbu projekta jer će se kapaciteti svih partnera uzeti u obzir u postupku evaluacije i odabira projekata. Projektna prijava dobiva dodatnih 5 dodatnih bodova, ako su partneri iz donatorskih zemalja – Island, Lihtenštajn i Norveška.

U postupku je priprema obrasca iskaza interesa za organizacije iz Hrvatske koje kao partnerske organizacije žele sudjelovati na pozivima Fonda u Hrvatskoj. Prikupljene informacije će biti dostupne na službenoj mrežnoj stranici Fonda, www.acfcroatia.hr.

Dodatno, ako ste zainteresirani za ostvarivanje partnerstva u sklopu programa bilateralne suradnje, Vodič za pomoć u pronalasku partnera iz Norveške, Islanda i Lihtenštajna u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj možete pronaći na sljedećoj poveznici:  https://acfcroatia.hr/kako-ostvariti-partnerstvo/.

Informacije o organizacijama zainteresiranim za bilateralnu suradnju s hrvatskim organizacijama možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://acfcroatia.hr/potencijalni-partneri-za-bilateralnu-suradnju/.

Udruga koja za članice ima, između ostalog, i trgovačka društva može biti prihvatljiv partner na pozivima za velike i Ad hoc akcijske projekte u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, uz uvjet da zadovoljava ostale kriterije prihvatljivosti partnera navedene u uputama za prijavitelje pojedinih poziva:

– Organizacije koje nisu izvršile povrat dospjelih dugovanja na temelju pravomoćne sudske odluke, a u vezi s Programom civilnog društva 2009.-2014. u Hrvatskoj, neće se smatrati prihvatljivim prijaviteljima i/ili partnerima.

– Svi prihvatljivi prijavitelji, partneri i projektni prijedlozi moraju slijediti načela zajedničkih vrijednosti poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama (na temelju rase, etničke pripadnosti, spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili identiteta). Prijavitelj i partneri će to potvrditi Izjavom prijavitelja i partnera. Povjerenstvo za odabir ima pravo i obvezu predložiti odbacivanje projektne prijave u slučaju da prethodno navedena načela nisu poštovana ili su zanemarena.”

Važno je da se partnerstvo temelji na kvaliteti i konkretnim izazovima koji su zajednički svim organizacijama uključenima u projekt. Partnerskim pristupom će se nastojati odgovoriti na prepoznate izazove dugoročnim uzajamnim odnosom koji se očituje u suvlasništvu nad projektom. Svi projektni partneri bit će uključeni u pripremu te sadržajnu i financijsku provedbu projekta s jasnim ulogama i odgovornostima. Kapaciteti svih partnera će se uzeti u obzir u postupku evaluacije i odabira projekata. Očekuje se da partnerstva nastave postojati i nakon dovršetka provedbe projekta.

Muzej može biti prihvatljiv partner na pozivima za velike i Ad hoc akcijske projekte u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, uz uvjet da zadovoljava ostale kriterije prihvatljivosti partnera navedene u uputama za prijavitelje pojedinih poziva:

– Organizacije koje nisu izvršile povrat dospjelih dugovanja na temelju pravomoćne sudske odluke, a u vezi s Programom civilnog društva 2009.-2014. u Hrvatskoj, neće se smatrati prihvatljivim prijaviteljima i/ili partnerima.

– Svi prihvatljivi prijavitelji, partneri i projektni prijedlozi moraju slijediti načela zajedničkih vrijednosti poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama (na temelju rase, etničke pripadnosti, spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili identiteta). Prijavitelj i partneri će to potvrditi Izjavom prijavitelja i partnera. Povjerenstvo za odabir ima pravo i obvezu predložiti odbacivanje projektne prijave u slučaju da prethodno navedena načela nisu poštivana ili su zanemarena.

Vjerska zajednica, odnosno vjerska institucija nije prihvatljiv prijavitelja na pozive Fonda za aktivno građanstvo, no može biti prihvatljiv partner ako zadovoljava kriterije prihvatljivosti partnera navedene u Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu velikih projekata (str. 7. i 8.).

Vjerske institucije nisu prihvatljiv prijavitelj na pozive Fonda za aktivno građanstvo.

Tvrtke nisu prihvatljiv prijavitelj na pozive Fonda za aktivno građanstvo. Trgovačko društvo/tvrtka može biti prihvatljiv partner ako zadovoljava kriterije prihvatljivosti partnera navedene u Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu velikih projekata (str. 7. i 8.)

U skladu s kriterijima prihvatljivosti partnera Poziva 2, prihvatljiv partner može biti međunarodna/međuvladina organizacija odnosno organizacija osnovana sporazumom dviju ili više država/vlada i koja ima za cilj suradnju na promicanju pitanja od zajedničkog interesa. Primjeri međunarodnih organizacija su  Ujedinjeni narodi, Europska unija, Vijeće Europe, UNICEF, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju i sl.

Međunarodne nevladine organizacije nisu međunarodne/međuvladine organizacije.

Dakle, međunarodna neprofitna organizacija sa sjedištem u Belgiji nije prihvatljiv partner na pozivima u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Odgojno – obrazovna ustanova čiji je osnivač JLS/R nije prihvatljiv prijavitelj na pozive u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Ista može biti prihvatljiv partner na trenutno otvorenim pozivima Fonda.

Upravitelj Fonda za vrijeme trajanja otvorenih poziva za prijavu projekata ne daje izdvojena mišljenja o prihvatljivosti pojedinih organizacija. U skladu s Uputama za prijavitelje (str.6. i 7.) na Poziv 2 za velike projekte, prihvatljivi prijavitelj su organizacije civilnog društva (OCD-i) osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj, obuhvaćene sljedećom definicijom:

“Neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili središnje uprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija. Vjerske institucije te političke stranke ne smatraju se organizacijama civilnoga društva”

Kako prema važećim zakonima u Republici Hrvatskoj, pojedini ustrojbeni oblici prihvatljivih prijavitelja nemaju predviđeno članstvo, taj opći uvjet prihvatljivosti se na takve organizacije ne primjenjuje.

U tom smislu, pučko otvoreno učilište koje je obuhvaćeno gore navedenom definicijom i provodi transparentno financijsko poslovanje, može biti prihvatljiv prijavitelj na pozive u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Navedena programska područja ne trebaju u takvom obliku biti navedena u statutima/temeljnim aktima prijavitelja, odnosno u nadležnim registrima.

Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja u okviru Poziva 2 za prijavu velikih projekata su navedeni na str. 6-7.

Visokoobrazovna institucija iz SAD-a nije prihvatljiv partner u okviru poziva Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Nije došlo do greške, obrazac je valjan.

Nije prihvatljivo podugovaranje pružanja usluga između partnerskih organizacija.

Financijski udio partnerske organizacije u proračunu projekta može uključivati i sredstva za isplatu plaće izvoditelju projektnih aktivnosti iz partnerske organizacije. Dakle, trošak plaće zaposlenika partnerske organizacije (razmjerno broju sati ili postotku rada na projektu) koji izravno sudjeluje u provedbi projekta se planira u okviru kategorije “Izravni troškovi osoblja”.

S obzirom na to da kao partner Vaša organizacija ne bi imala financijskih potraživanja na projektu, nije nužno sklapanje Sporazuma o partnerstvu, odnosno, moguće je prilagoditi sadržaj sporazuma ili drugog dokumenta kojim će se regulirati partnerstvo i suradnja na provedbi projekta u slučaju odobravanje financijske podrške predloženom projektu. Također, i u slučaju kada bi postojala financijska korist, moguće je prilagoditi sadržaj predloška na način da odgovara potrebama partnerskih organizacija. Ugovor o financijskoj podršci u okviru Fonda u Hrvatskoj se sklapa između organizacije nositelja i Fonda.

Uputama za prijavitelje na poziv za prijavu velikih projekata nije predviđen drukčiji oblik formalnog partnerstva na projektu. Prijavitelj može u provedbu projekta uključiti i druge ključne dionike koji nisu formalni partneri te njihovu spremnost na doprinos i suradnje potkrijepiti, primjerice, pismom namjere ili podrške predloženom projektu. No, napominjemo kako je riječ o odluci prijavitelja, odnosno partnerskih organizacija.

U predlošku Ugovora o financijskoj podršci projektu u okviru programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, čl.2, st. 4 se navodi:  “Ukoliko u provedbi projekta sudjeluju partneri koji imaju financijsku korist, Korisnik je s partnerima zaključio Sporazum o partnerstvu kojim su utvrđene uloge i odgovornosti Korisnika i partnera.” Dakle, Sporazum se sklapa prije potpisivanja ugovora o financijskoj podršci projektu. Naravno, ako uključene partnerske organizacije žele, svoj partnerski odnos mogu regulirati i ranije, u skladu s potrebama.

Ako je na projektu partner neformalna inicijativa, potrebno je dostaviti i Izjavu partnera za tu neformalnu inicijativu.

Broj, rokovi i trajanje prijava

Ista udruga može biti nositelj velikog projekta i Ad hoc akcijskog projekta.

U skladu s Uputama za prijavitelje, u okviru Poziva za Ad hoc akcijske projekte, podržat će se  inicijative koje najbolje reagiraju na nastalu situaciju ili otkrivene probleme koji se odnose na Prioritetna područja programa i koji zahtijevaju trenutno djelovanje i utječu na građane i/ili nevladin sektor. Predložene akcije trebaju pokazati razloge za brzo reagiranje i sposobnost otvaranja načina za rješavanje identificiranog problema, prijetnje ili mogućnosti koji nastaju u novonastaloj situaciji.

Ovi su aspekti dodatno naglašeni i u obrascu procjene (Kriteriji za procjenjivanje cjelovite projektne prijave str. 29.-31. Uputa za prijavitelje) u kojemu je u poglavlju “Relevantnost” čak 15 bodova vezano uz kriterij “Važnost projekta u odnosu na nastalu situaciju kojim se bavi – Koliko je važno da se predložena akcija/projekt odmah provede i to u odnosu na novonastalu situaciju koju je projekt uočio?”.

S obzirom na navedeno, nije moguće prijaviti projektni prijedlog koji započinje s provedbom nekoliko mjeseci nakon odobrenja financijske potpore.

Poziv za Ad hoc akcijske  projekte trajno je otvoreni poziv te se projektni prijedlozi zaprimaju do 24. kolovoza 2023. godine ili do iscrpljivanja sredstava. U navedenom razdoblju, možete se s projektnim prijedlogom prijaviti u svakom trenutku, ukoliko on nastoji odgovoriti na trenutačnu, hitnu situaciju u društvu i zadovoljava uvjete prijave, o čemu više možete pročitati u Uputama za prijavitelje dostupnim na poveznici https://acfcroatia.hr/ad-hoc-akcijski-projekti/.

U okviru Poziva za prijavu Ad hoc akcijskih projekata namijenjenih akcijama usmjerenima na neodgodive, hitne situacije, početak provedbe projekta predlaže prijavitelj. Zaprimljene prijave će se  pregledavati i odobravati u  mjesečnom ritmu. To znači da od 15. travnja 2020. godine prijavljujete projekt za akciju koju želite provesti u svibnju i naredna tri mjeseca.

Aktualna kriza ne utječe na ritam objave i obrade naših javnih poziva, a Poziv za Ad hoc akcijske projekte je otvoren, naravno, i za prijave prijedloga hitnih akcija vezanih i uz potrebe koje proizlaze iz trenutne zdravstvene i društvene situacije.

Nisu planirane odgode ili poništenja trenutno otvorenih poziva za prijavu projekata u okviru Fonda.

Zbog trenutne situacije smo prilagodili modele podrške potencijalnim prijaviteljima te se aktivnosti održavaju korištenjem digitalnih alata (on-line informativne radionice, on-line konzultacije), o čemu redovito obavještavamo na FB stranici Fonda u Hrvatskoj, kao i na mrežnoj stranici https://acfcroatia.hr.

Bilo kakve promjene vezane uz dinamiku provedbe pojedinih poziva će također biti objavljene na istim stranicama.

U skladu s indikativnim kalendarom provedbe Poziva za prijavu velikih projekata (dostupnim u Uputama za prijavitelje), planirani rok za ugovaranje je rujan/listopad 2020., a provedba ugovorenih projekata počinje nakon ugovaranja, dakle od listopada ili studenog 2020. godine. Projekti koji se prijavljuju na ovaj Poziv mogu trajati najmanje 24, a najviše 36 mjeseci.

Poziv na Ad hoc akcijske projekte trajno je otvoreni poziv do 23. kolovoza 2023. godine ili do iscrpljivanja sredstava, dakle prijave na poziv za Ad hoc akcijske projekte se zaprimaju od 15.04.2020. do 23. kolovoza 2023 godine ili do iscrpljivanja sredstava. Prvi Sastanak povjerenstva za odabir za prijave zaprimljene do (i uključujući ) 15. travnja iznimno će se održati 25. travnja 2020., zatim 07. svibnja 2020. Nakon toga sastanci Povjerenstva za odabir održavat će se svakog petog radnog dana u mjesecu.

Sukladno Uputama za prijavitelje (str.26-32),  nakon podnošenja cjelovite projektne prijave potrebno je maksimalno 10 radnih dana za provjeru sukladnosti s administrativnim kriterijima i ocjenu projektnog prijedloga od strane dva neovisna i nepristrana vanjska stručnjaka. Ukoliko nakon provedene provjere sukladnosti s administrativnim kriterijima ne postoji potreba za nadopunom zaprimljene prijave čiji je jedini nedostatak onaj koji se može naknadno otkloniti dopunom dokumentacije, sukladno kriterijima utvrđenim u Uputama za prijavitelje (str. 28) rok za donošenje Odluke o financijskoj podršci za Ad hoc akcijske projekte je maksimalno 2 radna dana nakon sastanka Povjerenstva za odabir, a obavijest prijaviteljima se šalje najkasnije 1 radni dan nakon pripreme Odluke. Prvi Sastanak povjerenstva za odabir za prijave zaprimljene do (i uključujući ) 15. travnja iznimno će se održati 25. travnja 2020., zatim 07. svibnja 2020. Nakon toga sastanci Povjerenstva za odabir održavat će se svakog petog radnog dana u mjesecu.

Poziv na Ad hoc akcijske projekte trajno je otvoreni poziv do 23. kolovoza 2023. godine ili do iscrpljivanja sredstava, stoga ne postoji ograničenje broja projektnih prijedloga kojima se odobrava financijska podrška unutar mjesečnog ciklusa sastanka Povjerenstva za odabir. Financijska sredstva dodjeljuju se u skladu sa kvalitetom zaprimljenih projektnih prijedloga koji najbolje reagiraju na postojeću situaciju ili   novootkrivene probleme koji se odnose na prioritetna područja Programa , a  zahtijevaju trenutno djelovanje jer utječu na građane i/ili nevladin sektor.

Važna napomena: Sve projektne prijave pristigle najkasnije 10 radnih dana prije sastanka Povjerenstva za odabir bit će razmotrene tijekom istog mjesečnog ciklusa sastanaka Povjerenstva za odabir. Projektne prijave koje su zaprimljene manje od 10 radnih dana prije sastanka Povjerenstva za odabir bit će pregledane tijekom prvog sljedećeg mjesečnog sastanka Povjerenstva. Prijava za projekt nije prihvatljiva za evaluaciju i financiranje ako ju je podnijela organizacija u ulozi vodećeg prijavitelja i/ili projektnog partnera čije prethodno izvješće o provedbi projekta za projekt financiran putem Ad hoc akcijskog poziva za projekte još nije odobreno.

Prema Uputama za prijavitelje (str.8) svaka pojedina organizacija može ugovoriti najviše 3 projekta u ulozi prijavitelja te ne postoji ograničenje broja ugovorenih podrški u ulozi projektnog partnera. Stoga, istovremeno možete prijaviti projektni prijedlog u ulozi prijavitelja, a u drugom projektnom prijedlogu sudjelovati u ulozi partnera. No, prijava za projekt nije prihvatljiva za evaluaciju i financiranje ako ju je podnijela organizacija u ulozi vodećeg prijavitelja i/ili projektnog partnera čije prethodno izvješće o provedbi projekta za projekt financiran putem Ad hoc akcijskog poziva za projekte još nije odobreno. Također, dopuštena je 1 projektna prijava u ulozi prijavitelja projekta tijekom mjesečnog ciklusa prijava koje obrađuje Povjerenstvo za odabir dok ne postoji ograničenje u broju projektnih prijava koje organizacije prijavljuju u ulozi projektnih partnera.

S obzirom da predložene Ad hoc akcije trebaju pokazati razloge za brzo reagiranje i sposobnost otvaranja načina za rješavanje identificiranog problema, prijetnje ili mogućnosti koji nastaju u novonastaloj situaciji, ukoliko projektnu prijavu predajete 15.04.2020. godine, Vaša projektna prijava ulazi u prvi mjesečni ciklus odabira Povjerenstva za odabir koji će se iznimno održati 25.04.2020. godine, o čemu ćete biti obaviješteni do 30. 4. 2020, što znači da vaš projekt može početi 1. svibnja te trajati koliko ste predvidjeli, no ne dulje od 3 mjeseca osim u iznimnim situacijama. Kao što je navedeno u Uputama za prijavitelje, na str. 27 „“trajanje projekta je ograničeno na najmanje 1 i najviše 3 mjeseca. U slučaju opravdanih i objektivnih razloga koji su utjecali na pravovremenu provedbu projekta, korisnik financijske podrške tijekom provedbe može zatražiti produženje roka provedbe do najviše 3 mjeseca. U slučaju produženja roka provedbe, projekt i dalje mora biti dovršen u okviru odobrenih nepovratnih sredstava. O zahtjevu za produljenje odlučuje upravitelj Fonda.

Prihvatljiv broj prijava u ulozi prijavitelja i partnera se odnosi na cijeli Poziv 2 te se taj kriterij primjenjuje kod prijave projektnog sažetka. U skladu s Uputama za prijavitelje, ista organizacija se u ulozi partnera može pojaviti najviše dva puta u okviru ovog Poziva te je odgovornost prijavitelja prethodno provjeriti s potencijalnom partnerskom organizacijom spremnost na poštivanje ovog uvjeta.

U skladu s Uputama za prijavitelje, partnerstvo nije obavezno. Važno je da se partnerstvo temelji na kvaliteti i konkretnim izazovima koji su zajednički svim organizacijama uključenim u projekt. Partnerskim pristupom će se nastojati odgovoriti na prepoznate izazove dugoročnim uzajamnim odnosom koji se očituje u suvlasništvu nad projektom. Svi projektni partneri će biti uključeni u pripremu kao i sadržajnu i financijsku provedbu projekta. Kapaciteti svih partnera će se uzeti u obzir u postupku evaluacije i odabira projekata. Očekuje se da partnerstva nastave postojati i nakon dovršetka provedbe projekta. 

Poziv za prijavu Ad hoc akcijskih projekata, od 10. ožujka ove godine, otvoren do 24. kolovoza 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživog iznosa. Obavijest o iskorištenju raspoloživog iznosa će u tom slučaju biti objavljena na službenoj stranici Fonda u Hrvatskoj, www.acfcroatia.hr, u rubrici “Novosti” i rubrici “Natječaji”, izbornik “Ad hoc akcijski projekti”.

Prihvatljivost aktivnosti

U skladu s Uputama za prijavitelje na Poziv za velike projekte i Ad-hoc akcijske projekte, u području socijalne pravde i društvenog uključivanja ranjivih skupina, pružanje direktne socijalne zaštite i temeljnih socijalnih usluga bit će podržano samo kao dio akcija koje su usmjerene na podizanje svijesti, zagovaranja, osnaživanja i reformske inicijative.

Napominjemo i kako predloženi projekti moraju doprinijeti najmanje jednom učinku Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, kroz neki od unaprijed definiranih rezultata Programa koji su navedeni u Uputama za prijavitelje, odgovarati odabranim rezultatima i mjeriti postignuće unaprijed definiranih pokazatelja.

Projektne aktivnosti koje ne doprinose nijednom od unaprijed definiranih rezultata za pojedini učinak Programa nisu prihvatljive.

Pozivi iz Fonda za aktivno građanstvo su usmjereni isključivo na sljedeća programska područja:

 • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
 • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
 • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
 • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
 • Okoliš i klimatske promjene.

U okviru ovih prioritetnih područja moguća je financijska podrška projektima koji, između ostalog, uključuju i kulturne aktivnosti o ljudskim pravima i pitanjima jednakopravnosti građana, kulturne i medijske produkcije i aktivnosti koje promiču društveno uključivanje, jednake mogućnosti i aktivno građanstvo. Napominjemo kako sve aktivnosti predloženih projekata na pozive Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj  moraju doprinositi jednom od unaprijed definiranih očekivanih učinaka Fonda u Republici Hrvatskoj. Detaljne informacije o očekivanim učincima možete pronaći  na poveznici kao i u Uputama za prijavitelje na trenutno otvorene pozive Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

S obzirom na očekivane učinke i rezultate Fonda u Hrvatskoj, zemljopisno područje provedbe je Hrvatska. Ako je riječ o aktivnostima u drugim zemljama, a koje su izravno vezane, odnosno koje su podrška aktivnostima u Hrvatskoj, tada su troškovi tih aktivnosti prihvatljivi (uvažavajući sve kriterije prihvatljivosti troškova iz Uputa za prijavitelje). Na primjer, ako je u pitanju provedba projekta usmjerenog na doprinos programskom učinku 1 te je nužno kao dio zagovaračkih aktivnosti pripremiti i održati okrugli stol u Bruxelessu, ta aktivnost i s njom povezani troškovi mogu biti prihvatljivi.

Važno je voditi računa kako mora postojati jasna poveznica između svih planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Isto vrijedi i za troškove povezane s aktivnostima kao što su studijske posjete ili job-shadowing.

U skladu s Uputama za prijavitelje svih poziva u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, kao i općim uvjetima provedbe Programa Fonda za aktivno građanstvo u svim zemljama korisnicima, u području socijalne pravde i inkluzije ranjivih skupina, pružanje socijalnih usluga i pomoći je prihvatljiva aktivnost samo ako je to jedna od aktivnosti  šire akcije koja je primarno usmjerena na podizanje svijesti, zagovaranje te osnaživanje i reformske inicijative. Dakle, pružanje socijalnih usluga može biti jedna od  aktivnosti u okviru šire projektne intervencije usmjerene, primjerice, osnaživanju ranjivih skupina kako bi se na nacionalnoj razini i kod donositelja odluka na svim razinama kvalitetnije definirale njihove specifične potrebe te prijedlozi mogućih rješenja prepoznatih potreba.

Interkulturni dijalog, kao horizontalna tema, služi kao sredstvo za sprječavanje i rješavanje sukoba te za poštivanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. To se ostvaruje kroz dvosmjernu razmjenu između pripadnika različitih kultura (što uključuje i supkulture) kroz koju se postiže veće uzajamno razumijevanje i prihvaćanje tuđih kultura – vrijednosti, normi, načina ophođenja i komunikacije te tradicije određene zajednice, ali i preispitivanje vlastitih kulturnih normi i eventualnih predrasuda. Interkulturalnost znači da se kroz kontakt između različitih kultura otvara prostor i za inovacije i zajedničku produkciju novih kulturnih obrazaca i sadržaja. Kulturna suradnja i dijalog se naravno odnose na razmjenu i zajedničko kulturno stvaralaštvo u užem smislu, ali ponajviše na izravnu izloženost i participaciju u drugoj kulturi (od jezika, ophođenja i komunikacije do načina rada itd.). Interkulturni dijalog i suradnja su jedna (ali nikako ne jedina) od poluga  osnaživanja depriviranih i marginaliziranih skupina koje  imaju specifične, vlastite kulturne odrednice budući da su u tom kontekstu pripadnici marginaliziranih skupina resurs i ravnopravni akter kulturne razmjene, a ne samo primatelj neke vrste podrške ili znanja koje pružaju pripadnici većinske kulture (tzv. „mainstream“).  Isto tako, aktivnosti koje su isključivo vezane uz afirmaciju neke manjinske kulture i to usmjerene isključivo na tu istu zajednicu spadaju u osnaživanje marginaliziranih skupina, ali u tom slučaju nemaju interkulturnu dimenziju jer ne pospješuju razmjenu između pripadnika većinske kulture i manjinske zajednice. Kod prijave projekta molimo da opišete i pojasnite što sve smatrate interkulturnom dimenzijom vašeg projekta – budući da se radi o kvalitativnom, a ne kvantitativnom aspektu, procjena će također biti prvenstveno kvalitativna.

Projektni prijedlozi moraju tematski biti vezani uz najmanje jedno programsko područje:

 • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
 • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
 • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
 • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
 • Okoliš i klimatske promjene.

Prilikom prijave ćete označiti samo jedno prioritetno programsko područje projektnog prijedloga, ali u daljnjoj razradi projektne prijave ćete obrazložiti i moguću povezanost s drugim prioritetnim područjima.

No, zaštita okoliša i aktivnosti vezane uz klimatske promjene podržat će se samo kao dio mjera promocije građanskog sudjelovanja, zagovaranja, socijalnih inovacija i aktivnog građanstva, dok će se aktivnosti u području socijalne pravde i inkluzije ranjivih skupina, pružanje socijalnih usluga i pomoći podržati samo ako su tek dio šire akcije koja je primarno usmjerena na podizanje svijesti, zagovaranje te osnaživanje i reformske inicijative. Uključivanje mladih izuzetno je važan segment Poziva (npr. građansko obrazovanje i mobiliziranje građana) i organizacijskog razvoja (npr. pomlađivanje članstva, preuzimanje vodstva i sl.).

Nadalje, projekti moraju doprinijeti najmanje jednom učinku Programa u Hrvatskoj, odgovarati odabranim rezultatima i mjeriti postignuće unaprijed definiranih pokazatelja.

Prema Uputama za prijavitelje Poziva 1 (str.9) poseban naglasak stavljen je na posebne nacionalne izazove na koje se nastoji odgovoriti mjerama i aktivnostima među kojima su projekti usmjereni na deprivirane i marginalizirane skupine – pripadnici manjinskih skupina (na temelju rase ili etničke pripadnosti, spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili identiteta), Romi, izbjeglice/migranti, žrtve nasilja, osobe koje su preživjele nasilje u obitelji, djeca i mladi u riziku i dr.

Nezaposlenost se može promatrati kao prediktor siromaštva koji potencijalno postaje indikator deprivacije i pripadanja ranjivoj skupini. No, napominjemo kako pružanje socijalnih usluga može biti dio aktivnosti u okviru šire projektne intervencije usmjerene, primjerice, osnaživanju ranjivih skupina kako bi se na nacionalnoj razini i kod donositelja odluka na svim razinama kvalitetnije artikulirane njihove specifične potrebe te prijedlozi mogućih rješenja prepoznatih potreba.

Prema Uputama za prijavitelje Poziva 1 (13-16 str.), podržane strateške parnice jedan su od rezultata u sklopu Učinka 1, dok je pokazatelj broj podržanih strateških parnica. S obzirom da projekti podržani u sklopu Ad hoc akcijskih projekta traju minimalno 1 mjesec, a maksimalno 3 mjeseca, aktivnosti koje se mogu provesti u sklopu postizanja rezultata mogu biti pripremne aktivnosti što uključuje: pravnu analizu, inicijalne troškove, zaprimanje analiza, aktivnosti za inkubiranje strateških litigacija, no nije potrebno završiti litigaciju.

Svrha Ad hoc akcijskih projekta jest podržati inicijative koje najbolje reagiraju na postojeću situaciju ili  novootkrivene probleme koji se odnose na prioritetna područja Programa , a  zahtijevaju trenutno djelovanje jer utječu na građane i/ili nevladin sektor. S obzirom da se radi se o podršci za situacije kada je nužna brza reakcija i građansko djelovanje  usmjereno na pronalazak rješenja za identificirani problem, prijetnju, aktivnosti za ad hoc nije moguće predvidjeti i planirati. Potrebno je detektirati određene potreba korisnika proizašle iz  trenutne situacije, a na koju možete reagirati i aktivnosti za korisnike prilagoditi da odgovore na tu konkretnu potrebu. Više o aktivnostima i prihvatljivim troškovima u sklopu Ad hoc akcijskih projekta tijekom COVID-19 zaraze možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://acfcroatia.hr/podrska-za-gradanske-ad-hoc-akcijske-projekte/.

Obrazac projektnog sažetak Poziva 2 sadrži izbornik specifičnih nacionalnih izazova i horizontalnih prioriteta usklađen s Uputama za prijavitelje. Projekt ne mora uključivati romsku populaciju.

Građani u riziku od siromaštva su navedeni kao krajnji korisnici u Uputama za prijavitelje Poziva 2 za prijavu velikih projekata Fonda za aktivno građanstvo, a vezano uz Učinak 3. Mogu biti i ciljana skupina u nekim drugim učincima. Zavisno od fokusa predloženog projekta, potrebno je dodatno definirati krajnje korisnike.

Pokazatelji izravno vezani uz očekivani učinak 1 “Ojačana zagovarača/watchdog uloga civilnog društva” su u izravnoj vezi sa svim pokazateljima očekivanih rezultata navedenih uz očekivani učinak 1. Očekivani učinak 1 predstavlja podlogu općeg cilja predloženog projekta. Prijavitelji svojim predloženim projektom moraju  odabrati najmanje jedan od rezultata vezanih uz učinak i s njim povezane pokazatelje, dakle definirati specifični cilj projekta. Tek kada odaberu neki od rezultata (i s njim povezane pokazatelje) mogu povezivati doprinos pokazatelju učinka 1.

Preciznije, prilikom razvoja projekta odabirete jedan od očekivanih učinaka, najmanje jedan od, s njim, povezanih rezultata te unaprijed definiranih pokazatelja:

Učinak 1: “Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva”

Npr. Rezultat 1.2. Provedena istraživanja u prilog zagovaranju javnih politika i rasprava

Pokazatelji: Broj OCD-a koji koriste dokaze/istraživanja kako bi podržali svoje zastupanje i rad na politikama; Broj podnesaka OCD-a na temelju dokaza

Predloženim aktivnostima ovako postavljenog projekta, prijavitelj će ostvariti doprinos i pokazateljima izravno vezanima uz učinak 1.

Moglo bi se, dakle, reći kako je sudjelovanje putem platforme eSavjetovanja prihvatljiv oblik zagovaranja, ali, ne može biti jedini. Tu se očituje nužnosti povezivanja s očekivanim rezultatima unutar ovog očekivanog učinka. Jer, ako se odabere konkretan rezultat kao specifičan cilj projekta, onda se automatski mora razmišljati i planirati šire od samo eSavjetovanja. Također, kod partnerskih projekata, razumno je očekivati različit oblik doprinosa svih uključenih organizacija u ostvarenje planiranih rezultata i utjecaja projekta.

Ciljanu skupinu možete definirati kako predlažete.

Pripadnost ciljanoj skupini može biti dokazana dokumentacijom CZSS kako predlažete.

U ovom trenutku, planirana su dva su načina na koja će budući korisnici financijskih podrški moći izvještavati o pripadnosti ciljanih skupina ili krajnjih korisnika romskoj zajednici:

1) Korisnici (organizacije civilnog društva koje su ugovorile projekte u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj) mogu zatražiti od sudionika u projektima /ciljanih skupina da se dobrovoljno samo-identificiraju kad god je to prikladno. To bi posebno trebalo biti moguće za projekte koji doprinose uključivanju i osnaživanju Roma. Međutim, samoidentifikacija je dobrovoljna i nije primjerena za sve vrste projekata i aktivnosti. U slučaju kada se utvrde objektivne poteškoće oko ovakvog načina prikupljanja podataka, bit će moguća dostava dodatne dokumentacije kao što je dokumentacija CZSS-a. 2) Za projekte vezane uz Rome mogu se istražiti i druge vrste procjena (stručne procjene, anonimne ankete među ciljanim skupinama, procjene temeljene na zemljopisnom grupiranju). Takve stručne / istraživačke procjene mogu primjenjivati iskusnije korisničke organizacije i bit će prihvaćene.

Napominjemo kako će detaljne informacije o načinu i obvezama korisnika o prikupljanju podataka o pripadnosti ciljanoj skupini biti dostupne u postupku ugovaranja.

U skladu s Uputama za prijavitelje, u dijelu pojašnjenja pokazatelja pojedinih rezultata, navodi se:

Strateški parnični postupak podrazumijeva identifikaciju i pokretanje pravnih slučajeva kao dijela strategije za promicanje ljudskih prava s fokusom na dugoročne pravne, socijalne, političke i / ili ekonomske promjene koje mogu biti potaknute sudjelovanjem i rješavanjem parnice. Uspješnim strateškim parnicama mobilizirat će se javno mišljenje i građani oko šire agende ljudskih prava i vladavine prava.

Iz citiranog dijela je razvidno kako strateško parničenje, odnosno parnični postupak podrazumijeva i pokretanje parničkog postupka pri nadležnom tijelu.

Nema promjena vezanih uz prihvatljive/neprihvatljive aktivnosti projekata u okviru Poziva 2 za prijavu velikih projekata Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Manje izmjene Uputa za prijavitelje ovog Poziva su objavljene na mrežnoj stranici Fonda 14. travnja 2020. godine i dostupne su na poveznici https://acfcroatia.hr/veliki-projekti/, no te izmjene ne uključuju nikakve izmjene vezane uz uvjete samog Poziva.

Tekst Poziva (dokument dostupan na poveznici http://acfcroatia.hr/wp-content/uploads/2020/03/HR_Poziv_2_Veliki_projekti_10032020.pdf) sadrži samo osnovne informacije o Pozivu 2 i dio je standardne natječajne dokumentacije.

Upute za prijavitelje (dokument dostupan na poveznici https://acfcroatia.hr/wp-content/uploads/2020/04/HR-ACF_Upute_za_prijavitelje_Poziv_2_14042020.pdf) su detaljni dokument koji daje cjelovitu informaciju o uvjetima, postupku prijave i ugovaranje te  kriterijima dodjele za  Poziv 2 te je također dio standardne natječajne dokumentacije.

Na naslovnici oba dokumenta se navodi Poziv 2 jer je riječ o komplementarnim dokumentima istog Poziva 2, razlika je u opsegu i količini informacija, što je i navedeno na str. 2 Poziva:

“Za detaljnije informacije o postupku prijave, kriterijima odabira, kao i o postupku procjene i odabira, molimo pogledati Upute za prijavitelje koje su sastavni dio dokumentacije ovog Poziva i dostupne su na www.acfcroatia.hr.”

Vezano uz Vaše pitanje/komentar o učincima, na stranici 3. teksta Poziva se navodi:

“Usto je važno da društveni utjecaj i organizacijski razvoj, podržani sredstvima ovog Poziva, doprinesu najmanje jednom od očekivanih učinaka Programa u Hrvatskoj:

Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva;

Povećana podrška ljudskim pravima;

Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman;”

što se odnosi na sadržaj projekata koji će se financijski podržati kroz Poziv 2.

Kako je navedeno u Uputama za prijavitelje na str. 3, ukupno je 6 očekivanih učinaka Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, no nisu svi u fokusu svih planiranih poziva za dodjelu financijskih sredstava.

Na str. 6 Uputa za prijavitelje se navodi:

Svaki projekt mora doprinijeti najmanje jednom očekivanom učinku (od 1 do 3). U slučaju da projekt doprinosi više nego jednom učinku, primarni učinak kojemu projekt najviše doprinosi mora biti jasno označen na prijavnom obrascu. Svaki prijavitelj mora izdvojiti do 13% proračuna za aktivnosti koje doprinose njihovom organizacijskom razvoju ili izgradnji kapaciteta aktera u sektoru civilnog društva te će na taj način biti ostvaren i doprinos učinku 4. “

Dakle, nije moguće u okviru ovog Poziva prijaviti projekt koji je primarno ili jedino usmjeren očekivanom učinku 4, već se doprinos tom učinku osigurava obaveznom alokacijom za aktivnosti organizacijskog razvoja (organizacija i sektora) u obliku obaveznog izdvajanja 13% ukupnog proračuna predloženog projekta za prihvatljive aktivnosti koje doprinose tom učinku. Više informacija o prihvatljivim aktivnostima/poboljšanjima u području organizacijskog razvoja vezanima uz učinak 4 možete pronaći na str. 25-26 Uputa.

Nije potrebno da projekt pokrije svojim specifičnim ciljevima sve očekivane rezultate unutar jednog učinka. Projekti neće biti isključeni jer nisu pokrili sve očekivane rezultate u okviru odabranog učinka. Broj specifičnih ciljeva nije propisan, no važno je da svaki specifični cilj izravno doprinosi ostvarenju općeg cilja projekta te da ih je sve moguće ostvariti tijekom provedbe. Vezano uz ovo pitanje, preporučujemo koristan materijal dostupan na https://acfcroatia.hr/od-projektne-ideje-do-tablice-rezultata-u-cetiri-koraka/

Nije riječ o konkretnoj strategiji, već o strategiji pojedine organizacije ili mreže/saveza koja se odlučuje pokretanjem ciljanih pravnih slučajeva utjecati na dugoročne pravne, socijalne, političke i/ili ekonomske promjene.

Prihvatljivost troškova

Prema Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu velikih projekata u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, ne postoji ograničenje u vidu postotka za iznos plaća osoba zaposlenih na velikom projektu u odnosu na ukupni zatraženi iznos sredstva potrebnih za njegovu provedbu. Troškovi osoblja koje provodi projekt su izravan trošak projekta pod uvjetom da su u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više projektnih rezultata, odnosno izravno povezani s aktivnostima projekta. Detaljnije informacije o prihvatljivim izravnim troškovima osoblja uključenog u provedbu projekta možete pogledati u Uputama za prijavitelje ovog Poziva, str. 27. i 28.

Korisnici nisu u obvezi ugovoriti vanjsku reviziju/revizorski uvid  u okviru poziva za prijavu velikih i Ad hoc akcijskih projekata. U skladu s ugovorom o provedbi Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj,  Upravitelj Fonda će angažirati  vanjskog neovisnog revizora koji će provesti financijsku reviziju troškova nastalih tijekom provedbe ugovorenih projekata.

Nadalje, u skladu s Uputama za prijavitelje Poziva za prijavu velikih projekata (str. 41) ako se projekt provodi u partnerstvu s organizacijama iz donatorskih država, iznimno, s obzirom na rashode koji su nastali od strane projektnih partnera čija je primarna lokacija registrirana u nekoj od država donatora ili s partnerima koji su međunarodne organizacije ili tijela ili njihove agencije, dokaz o izdacima može biti u obliku izvještaja neovisnog revizora, kvalificiranog za obavljanje zakonom propisanih revizija računovodstvenih dokumenata koji potvrđuje da su navedeni troškovi nastali u skladu s uputama, sporazumom o provedbi bilateralne suradnje, relevantnim zakonom  i nacionalnim računovodstvenim praksama. U takvim slučajevima:

Trošak izvješća smatra se prihvatljivim troškom pod uvjetom da je u skladu s pravilima prihvatljivosti definiranima ovim Uputama, ugovorom o financijskoj podršci  i da je sastavni dio proračuna projekta.

U skladu s Uputama za prijavitelje Poziva za prijavu velikih projekata (str. 28.) prihvatljivi izravni troškovi uključuju troškove koji proizlaze izravno iz zahtjeva koje propisuje ugovor o financijskoj podršci projektu (npr. širenje informacija, specifično vrednovanje projekta, revizije, prijevodi, reprodukcija), uključujući troškove bilo kojih financijskih usluga (naročito troškove financijskih zadužnica).

Trošak nabave vozila/plovila može biti prihvatljiv trošak u okviru Poziva 2 ako su zadovoljeni svi uvjeti iz Uputa za prijavitelje Poziva za prijavu velikih projekata (str.26.-28.):

1) prihvatljivi troškovi projekta su oni koji su stvarno nastali od strane prijavitelja projekta ili projektnog partnera, a koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

 • Nastali su između početnog i završnog datuma prihvatljivosti projekta kako je navedeno ugovorom o financijskoj podršci;
 • Povezani su s predmetom ugovora o financijskoj podršci i navedeni su u detaljnom proračunu projekta;
 • Razmjerni su i nužni za provedbu projekta;
 • Upotrijebljeni su isključivo u svrhu ostvarenja cilj(ev)a projekta i očekivanih(og) projektnih(og) ishoda, na način koji je u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti;
 • Mogu se utvrditi i provjeriti, osobito kroz bilježenje u računovodstvenim evidencijama korisnika financijske podrške i utvrđivanje u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima i općenito prihvaćenim računovodstvenim načelima i
 • U skladu su sa zahtjevima mjerodavnih poreznih i drugih zakona i propisa.

2) Trošak nove ili rabljene opreme je prihvatljiv trošak pod uvjetom da je amortizirana u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima primjenjivima na korisnika financijske podrške i općeprihvaćenim za stavke iste vrste. Upravitelj Fonda može uzeti u obzir jedino dio amortizacije koji odgovara trajanju projekta i stopi stvarne uporabe u svrhu provedbe projekta. U slučaju kada Upravitelj Fonda utvrdi kako je oprema sastavni i nužni dio za provedbu projekta i od ključne važnosti za ostvarivanje ciljeva projekta, cjelokupna kupovna cijena te opreme može biti prihvatljiva.

3) Važno je  naglasiti specifične obveze nositelja projekta u  slučaju kada je cjelokupna kupovna cijena opreme prihvatljiv trošak:  nositelj projekta će: a) zadržati opremu u svom vlasništvu tijekom razdoblja od najmanje pet godina nakon završetka projekta i nastaviti rabiti opremu u korist općih ciljeva projekta tijekom istog razdoblja; b) propisno osigurati opremu od gubitka uslijed požara, krađe ili drugih nezgoda koje mogu biti predmetom osiguranja kako tijekom provedbe projekta, tako i najmanje pet godina nakon završetka projekta i c) izdvojiti odgovarajuća sredstva za održavanje opreme za najmanje pet godina nakon završetka projekta. Točan način provedbe ove obveze će se precizno utvrditi ugovorom o financijskoj podršci.

Prema Uputama za prijavitelje na poziv za Ad hoc akcijske projekte, trošak osoba koje provode projekt je prihvatljiv izravni trošak projekta, a uključuje

plaće radnika temeljem Ugovora o radu razmjerno broju sati ili postotku rada na projektu (bruto 2 i prijevoz na posao i s posla te trošak prehrane najviše do neoporezivog godišnjeg iznosa),

naknade temeljem ugovora o djelu, autorskog ugovora, studentskog ugovora – razmjerno broju sati ili postotku rada na projektu, prihvatljivi su troškovi bruto iznosa naknade (neto iznos naknade, doprinosi, porez i prirez) te

troškove volontera na projektu koji da bi bili prihvatljivi, moraju biti potkrijepljeni Ugovorom o volontiranju i evidencijom sati volontera provedenih u obavljanju volonterskih aktivnosti.

Sukladno navedenom, trošak novozaposlene osobe za provedbu projektnih aktivnosti tijekom trajanja projekta predstavlja prihvatljiv trošak u sklopu ovog Poziva.

Ako projekt bude bio odabran za dodjelu financijske podrške u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Ugovorom o financijskoj podršci bit će definirani uvjeti i obveze izvještavanja kao i prihvatljivosti troškova te dokumentacija za dokazivanje nastalih troškova što uključuje i troškove osoba koje provode projekt. Postotak rada na projektu, kao i vrsta posla koju osoba obavlja tijekom provedbe projekta, mora korespondirati ugovorno odobrenim stavkama proračuna. Ovo se odnosi na sve osobe koje provode projekt, bez obzira na to je li riječ o trošku koji je pokriven sredstvima Fonda ili iz drugih izvora kao sufinanciranje.

Prema Uputama za prijavitelje na poziv za Ad hoc akcijske projekte najviša stopa financiranja iznosi najviše do 90% ukupnih troškova projekta, dok je očekivano sufinanciranje najmanje 10% u obliku novca i/ili doprinosom u obliku volonterskog rada. Cijena za svaki sat rada volontera mora biti u rasponu od minimalne bruto satnice (3,01 euro) do prosječne neto plaće objavljene na stranicama Državnog zavoda za statistiku te dokumentirana u skladu sa Zakonom o volonterstvu.

Dodatni sati rada plaćenog osoblja projekta ne mogu biti prikazani kao volonterski rad. Prema navedenom, troškovi zaposlenih osoba koje će raditi na projektu, mogu se prikazati kao sufinanciranje u iznosu do 10%, ako je sufinanciranje u obliku novca i ako se ne radi o dodatnim satima rada plaćenog osoblja projekta.

Najviši iznos podrške koji je moguće dobiti putem Poziva za prijavu velikih projekata jest 150.000 Eura prihvatljivih troškova (dakle, najviši udio ACF Hrvatska), a ukupna vrijednost projekta može biti viša, poštujući uvjet obaveznog sufinanciranja u iznosu od najmanje 10% kako je navedeno u Uputama za prijavitelje Poziva 2 na str. 25.

Primjer vrijednosti proračuna projekta od 166.666,7 Eur pri čemu je 150.000 Eur traženi iznos podrške, a 16.666,7 Eur predstavlja sufinanciranje prijavitelja, je točan.

Vodite računa kako se svi iznosi odnose samo na prihvatljive troškove.

Neizravni troškovi se priznaju u paušalnom iznosu do 15% ukupno prihvatljivih troškova osoba koje provode projekt. Troškovi osoba koje provode projekt predstavljaju izravan trošak projekta. U Uputama za prijavitelje na str. 28 se za osobe koje provode projekt koristi pojam “provoditelji projekta” i značenje je jednako.

Prema Uputama za prijavitelje, u troškove osoba koje provode projekt (str.27) ulaze:

 1. a) plaće radnika temeljem ugovora o radu
 2. b) naknade temeljem ugovora o djelu, autorskog ugovora, studentskog ugovora
 3. c) troškovi volontera na projektu

Primjer:

Ako prihvatljivi troškovi osoblja (npr. prihvatljivi troškovi plaće voditelja projekta, prihvatljivi troškovi plaće izvoditelji aktivnosti, ugovor o djelu za vanjskog suradnika – pravnog stručnjaka, džeparac za putovanje volontera) iznose ukupno 74.000 Eur, tada je najviši prihvatljivi traženi iznos neizravnih troškova predloženog projekta 74.000 Eur x 0,15 = 11.100 Eur.

Ako u prijavi obrazložite potrebu ulaganja u organizacijski razvoj na način koji opisujete, s jasnim očekivanim rezultatima, učincima i pokazateljima rezultatima, tada će svi povezani troškovi biti navedeni u troškovima organizacijskog razvoja. Ukupan iznos troškova u kategoriji “Organizacijski razvoj” ne može biti veći od 13% ukupno prihvatljivog iznosa proračuna projekta.

Da, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je uključio pozive u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, odnosno projekte ugovorene u okviru sredstvima Financijskih mehanizama  EGP i Kraljevine Norveške  tijekom 2020. godine kao prihvatljive za sufinanciranje u iznosu od najviše 40% obaveznog sufinanciranja. Više informacija

Vrijednost volonterskog rada je definirana Uputama za prijavitelje i vrijedi za sve pozive iz ovo Fonda. Za izračun doprinosa volonterskog rada, cijena za svaki sat rada volontera mora biti u rasponu od minimalne bruto satnice (3,01 euro) do prosječne neto plaće objavljene na stranicama Državnog zavoda za statistiku te dokumentirana u skladu sa Zakonom o volonterstvu. Dodatni sati rada plaćenog osoblja projekta ne mogu biti prikazani kao volonterski rad. Nije moguće primjenjivati pravilnik organizacije prijavitelja za potrebe izračuna vrijednosti volonterskog rada.

U skladu s Uputama za prijavitelje pojedinog poziva u okviru Fonda za aktivno građanstvo u hrvatskoj, prijavitelj mora osigurati sufinanciranje u iznosu od najmanje 10% ukupnih troškova projekta  u obliku financijskog doprinosa i/ili doprinosom u obliku volonterskog rada. Doprinos u obliku volonterskog rada može predstavljati do 50% sufinanciranja potrebnog za provedbu projekta, osim na pozivima za Ad hoc akcijske projekte i planiranom pozivu za male projekte gdje može predstavljati do 100% obaveznog sufinanciranja. Sufinanciranje može u različitim omjerima biti podijeljeno između nositelja i svih partnerskih organizacija.

Plaća osobe zaposlene u partnerskoj organizaciji koja provodi aktivnosti projekta, a trošak je osiguran iz drugih izvora, može biti prihvatljivo sufinanciranje, pod uvjetom da je riječ o prihvatljivom trošku. Primjerice, naknada za redovan rad javnih službenika i namještenika uključenih u provedbu projekta nije prihvatljiv trošak pa ne može biti ni prihvatljivo sufinanciranje.

U skladu s financijskim odredbama Poziva dostupnima u Uputama za prijavitelje Poziva za prijavu velikih projekata Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (str.26.):

“Na svim razinama provedbe projekta primjenjuju se odgovarajući europski i nacionalni zakoni i propisi o javnoj nabavi.

Bez obzira na moguće nacionalne zakone i propise koji izuzimaju OCD-e iz nužnosti provedbe postupaka javne nabave, svi postupci nabave u vezi s iznosima većim od pragova koje za nabavu propisuje Europska unija provest će se u skladu s važećim nacionalnim zakonima o javnoj nabavi. Izuzeća se neće priznati.

U slučajevima kada je vrijednost ugovora zaključenih u sklopu provedbe projekata niža od za javnu nabavu utvrđenog nacionalnog ili europskog praga, ili je izvan važećih zakona o javnoj nabavi, sklapanje takvih ugovora (uključujući postupke prije dodjele), kao i načela i uvjeti takvih ugovora, mora biti u skladu s najboljim ekonomskim praksama, uključujući odgovornost. Mora se osigurati potpuno i pravedno natjecanje između potencijalnih pružatelja usluga, primjerice, učinkovitom usporedbom cijena, kako bi se osiguralo optimalno korištenje sredstava Fonda u Hrvatskoj. Radi toga, a u nedostatku strožih nacionalnih zakona, u slučajevima nabave koji se odnose na iznos od 5.000 eura naviše, ali ispod važećih pragova Europske unije, prijavitelj će pozvati najmanje tri dobavljača/davatelje usluga na podnošenje ponuda.

U provedbi postupaka nabave i izvršenja ugovora moraju se poštivati najviši etički standardi. Prijavitelj projekta će osigurati primjenu odgovarajućih i učinkovitih sredstava za sprječavanje ilegalnih ili koruptivnih praksi. Nikakva ponuda, pokloni, plaćanja ili koristi bilo koje vrste koji bi se, bilo izravno ili neizravno, mogli tumačiti kao ilegalna ili koruptivna praksa (npr. poticaj ili nagrada za dodjelu ili izvršavanje ugovora o nabavi) nisu dopušteni.”

Dakle, moguće je s članom udruge koji nije zaposlenik udruge sklopiti ugovor o isporuci usluge pod uvjetom da su zadovoljeni i propisno dokumentirani gore navedeni kriteriji.

Plaća osobe zaposlene u partnerskoj organizaciji koja provodi aktivnosti projekta, a trošak je osiguran iz drugih izvora, može biti prihvatljivo sufinanciranje, pod uvjetom da je riječ o prihvatljivom trošku. Primjerice, naknada za redovan rad javnih službenika i namještenika uključenih u provedbu projekta nije prihvatljiv trošak pa ne može biti ni prihvatljivo sufinanciranje. Dakle, ako zaposlenik JLS/R u okviru projekta obavlja redovne djelatnosti JLS/R, trošak plaće osiguran od strane osnivača, nije prihvatljiv trošak i/ili sufinanciranje.

U obrascu proračuna za Ad hoc akcije projekte dostupnom na poveznici: https://acfcroatia.hr/ad-hoc-akcijski-projekti/ vidljive su Kategorije troškova: izravni troškovi osoblja, putni troškovi osoblja, troškovi vanjskih usluga, troškovi opreme, troškovi organizacijskog razvoja (odnosi se samo na velike projekte!) te neizravni troškovi.

U kategoriju izravnih troškova osoblja, u skladu s Uputama za prijavitelje (str.24.) ulaze troškovi plaća radnika, naknada isplaćenih temeljem ugovora o djelu, autorskog ugovora i studentskog ugovora te troškovi volontera na projektu. Izravni troškovi osoblja se odnose na uži projekti tim, tj. na one osobe koje sudjeluju u projektu tijekom većeg dijela trajanja projekta.

Fizičke i pravne osobe mogu biti i pružatelji vanjskih usluga na projektu te troškovi nastali na taj način mogu biti prihvatljivi troškovi pod uvjetom  da su zadovoljeni svi kriterije prihvatljivosti troškova navedenim u Uputama za prijavitelje (str.23-26), potkrijepljen je odgovarajućim ugovorom o pružanju usluge i/ili izdanoj fakturi za pružanje usluga te postoji zakonsko određeni računovodstveni dokaz isplate, prema navedenom pripadao bi kategoriji “troškovi vanjskih usluga”.

Napominjemo kako nije prihvatljivo podugovaranje pružanja usluga između partnerskih organizacija.

 

Troškovi vanjskih usluga su troškovi u skladu s kriterijima prihvatljivosti troškova navedenim u Uputama za prijavitelje (str.23-26), prikazani su u obrascu proračuna, nužni su za provedbu projekta i jasno povezani sa aktivnostima i svrhom projekta, mogu se utvrditi i provjeriti  kroz računovodstvenu evidenciju i u skladu su sa zahtjevima  mjerodavnih poreznih i drugih zakona i propisa. Obuhvaćaju:

 • Troškove uzrokovane drugim ugovorima koje je dodijelio provoditelj projekta u svrhu provedbe projekta, pod uvjetom da je dodjela u skladu s važećim pravilima javne nabave
 • Troškove koji proizlaze izravno iz zahtjeva koje propisuje ugovor o financijskoj podršci projektu (npr. širenje informacija, specifično vrednovanje projekta, revizije, prijevodi, reprodukcija), uključujući troškove bilo kojih financijskih usluga (naročito troškove financijskih zadužnica).

Za više informacija o korištenju digitalnih tehnologija kao prihvatljivom trošku za vrijeme pandemije pročitajte na sljedećoj poveznici: https://acfcroatia.hr/podrska-za-gradanske-ad-hoc-akcijske-projekte/.

Neizravni troškovi se priznaju u paušalnom iznosu do 15% ukupno prihvatljivih troškova osoba koje provode projekt. Troškovi osoba koje provode projekt predstavljaju izravan trošak projekta. U Uputama za prijavitelje na str. 28 se za osobe koje provode projekt koristi pojam “provoditelji projekta” i značenje je jednako.

Prema Uputama za prijavitelje, u troškove osoba koje provode projekt (str.27) ulaze:

 1. plaće radnika temeljem ugovora o radu
 2. naknade temeljem ugovora o djelu, autorskog ugovora, studentskog ugovora
 3. troškovi volontera na projektu – prema specifikaciji navedenoj u Uputama (Važno: Da bi bili prihvatljivi, ovi troškovi moraju biti potkrijepljeni ugovorom o volontiranju i evidencijom sati volontera provedenih u obavljanju volonterskih aktivnosti. Sukladno čl. 11, st. 1. Zakona o volonterstvu (NN, 22/13), zabranjeno je volontiranje kojim se u cijelosti zamjenjuje rad koji obavljaju radnici temeljem ugovora o radu, odnosno izvršitelji poslova temeljem ugovora o djelu.)

Primjer:

Ako prihvatljivi troškovi osoba koje provode projekt (npr. prihvatljivi troškovi plaće voditelja projekta, prihvatljivi troškovi plaće izvoditelji aktivnosti, ugovor o djelu za vanjskog suradnika – pravnog stručnjaka, džeparac za putovanje volontera) iznose ukupno 74.000 Eur, tada je najviši prihvatljivi traženi iznos neizravnih troškova predloženog projekta 74.000 Eur x 0,15 = 11.100 Eur.

Napomena: vodite računa o razlikovanju troškova osoba koje provode projekt, dakle koje aktivno sudjeluju u provedbi većine projektnih aktivnosti, i osoba koje se angažiraju za jednokratno sudjelovanje u projektu što ne predstavlja izravni trošak osoba koje provode projekt (trošak osoblja), već trošak vanjskog izvoditelja/vanjskih ugovora.

Plaća osobe zaposlene u partnerskoj organizaciji koja provodi aktivnosti projekta, a trošak je osiguran iz drugih izvora, može biti prihvatljivo sufinanciranje, pod uvjetom da je riječ o prihvatljivom trošku.

U skladu s Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu Ad hoc akcijskih projekata, str. 25:

Neizravni troškovi nastali provedbom projekta priznaju se u paušalnom iznosu do 15% ukupno prihvatljivih troškova osoblja.

Prijavitelj ne može isplaćivati plaću ili drugi oblik naknade osobi zaposlenoj temeljem ugovora o radu u partnerskoj organizaciji, a koja je uključena u provedbu projekta.

Financijski udio partnerske organizacije u proračunu projekta može uključivati i sredstva za isplatu plaće ili drugog oblika naknade izvoditelju projektnih aktivnosti iz partnerske organizacije. Dakle, trošak plaće zaposlenika partnerske organizacije (razmjerno broju sati ili postotku rada na projektu) koji izravno sudjeluje u provedbi projekta se planira u okviru kategorije “Izravni troškovi osoblja”.

Financijski udio partnerske organizacije u proračunu projekta (u slučaju odobravanja financijske podrške) prijavitelj doznačava na poslovni račun partnerske organizacije temeljem Sporazuma o partnerstvu, a na osnovu Ugovora o financijskoj podršci između Upravitelja Fonda i organizacije prijavitelja.

Upravitelj Fonda za vrijeme trajanja Poziva ne daje izdvojena mišljenja o prihvatljivosti pojedinih vrsta troškova vezanih uz planirane aktivnosti projekta, kao ni o prihvatljivosti pojedinih aktivnosti. Cilj i svrha ulaganja obavezne alokacije od 13% je dugoročno i održivo unaprjeđenje kvalitete rada organizacije/sektora, ne samo specifičnog projekta koji se predlaže u okviru ovog Poziva.

 

Općenito, kao i kod ostalih prihvatljivih troškova ovog Poziva, prihvatljivim se smatraju troškovi koji su u skladu s općim uvjetima prihvatljivosti navedenima u Uputama za prijavitelje:

 • Nastali su između početnog i završnog datuma prihvatljivosti projekta kako je navedeno ugovorom o financijskoj podršci;
 • Povezani su s predmetom ugovora o financijskoj podršci i navedeni su u detaljnom proračunu projekta;
 • Razmjerni su i nužni za provedbu projekta;
 • Upotrijebljeni su isključivo u svrhu ostvarenja cilj(ev)a projekta i očekivanih(og) projektnih(og) ishoda, na način koji je u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti;
 • Mogu se utvrditi i provjeriti, osobito kroz bilježenje u računovodstvenim evidencijama korisnika financijske podrške i utvrđivanje u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima i općenito prihvaćenim računovodstvenim načelima i
 • U skladu su sa zahtjevima mjerodavnih poreznih i drugih zakona i propisa.

Znači, troškovi mogu uključivati i plaće, ali ne za osobe koje samo sudjeluju u edukacijama/mentorstvu, ili osobe koje provode ostale projektne aktivnosti povezane uz odabrane programske učinke ( 1-3 ), nego npr. za stručnjaka za prikupljanje sredstava, komunikacijskog stručnjaka ili slično koji će raditi za organizaciju.

Da bi se PDV priznao kao trošak organizacijama koje su u sustavu PDV-a nužno je da organizacija vodi odvojeno knjigovodstvo za profitne djelatnosti, odnosno da se razdvajaju ulazne i izlazne fakture profitnih i neprofitnih aktivnosti. U slučaju odobravanja financijske podrške projektu, prilikom financijske kontrole nastalih troškova provedbe, organizacije će trebati dati na uvid PDV obrazac po kojem se vidi da nisu tražili povrat PDV-a na fakture koje su sastavni dio projektnog izvještaja.

U tom smislu, u proračun možete uvrstiti stavke s uključenim PDV-om (ne iskazivati iznos PDV-a u zasebnim stavkama).

Iznos PDV-a za koji je moguće tražiti povrat smatra se neprihvatljivim troškom te, posljedično, i neprihvatljivim sufinanciranjem projekta.

Kako je navedeno u važećim Uputama za prijavitelje na Poziv 2: “Nakon konačne odluke o odabiru projekata za dodjelu financijskih podrški iz Fonda za aktivno građanstvo, prijavitelji će dobiti ugovor o financijskoj podršci prema predlošku ugovora koji je dio dokumentacije ovog Poziva. Prije potpisivanja ugovora mogući su pregovori između prijavitelja i Upravitelja Fonda radi utvrđivanja konačnih aktivnosti i troškova projekta.”

U skladu s Uputama za prijavitelje Poziva za prijavu velikih projekata u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, str. 31, neprihvatljivi troškovi su i

“Dodjela financijskih podrški/pomoći drugim fizičkim ili pravnim osobama.”

U tom smislu, bilo kakav oblik i/ili postupak sub-grantinga ili re-grantinga nije prihvatljiv trošak ovog Poziva.

Troškovi nabave opreme, odnosno, dio amortizacije opreme koji odgovara trajanju projekta i stopi stvarne uporabe u svrhu provedbe projekta, mogu biti prihvatljivi troškovi u okviru ovog Poziva, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete prihvatljivosti troškova navedene na str. 28 i 29 Uputa za prijavitelje. Troškovi nabave opreme koja nije nužna za provedbu projekta nisu prihvatljivi troškovi.

Važno: Ako obrazac proračuna projekta sadrži troškove za opremu i/ili adaptaciju, obnovu ili uređenje prostora, prijavitelj će u cjelovitom prijedlogu projekta (korak 2, dostava cjelovite projektne prijave) morati u odjeljku o održivosti rezultata posebno opisati kako će osigurati uporabu opreme i prostora čak i nakon završetka projekta (npr. koliko dugo je potpisan zakup prostora).

Razmjerno broju sati ili postotku rada na projektu, plaće osoba izravno uključenih u provedbu projekta, dakle osoblja projekta, a čiji troškovi su pokriveni iz drugih izvora ili samofinancirajućih aktivnosti prijavitelja, mogu biti prihvatljivo sufinanciranje.

Upravitelj Fonda za vrijeme trajanja Poziva ne daje izdvojena mišljenja o prihvatljivosti pojedinih specifičnih troškova, osim onih koja su i javno dostupna u Uputama za prijavitelje predmetnog Poziva. Prihvatljivost troškova ovisi o zadovoljavanju kriterija prihvatljivosti troškova  na str. 28 i 29 Uputa za prijavitelje, dodatno vodeći računa o neprihvatljivim troškovima koji su navedeni na str. 30-31.

Navedeni troškovi mogu biti prihvatljivi pod uvjetom da zadovoljavaju sve  kriterije prihvatljivosti. Pravila prihvatljivosti troškova se primjenjuju na sve partnere pojedinog projekta.

Napominjemo kako je ovdje riječ o slučaju kada Upravitelj Fonda u postupku ugovaranja utvrdi da je oprema sastavni i nužni dio provedbe projekta te od ključne važnosti za ostvarivanje ciljeva projekta i cjelokupna kupovna cijena opreme se prizna kao prihvatljiv trošak projekta.

Ako će trošak snositi nositelj projekta, u tom slučaju se prava i obveze vlasništva navedena u gornjem tekstu (održavanja, korištenja…) odnose na nositelja projekta, a ako će trošak snositi partnerska organizacija, prava i obveze vlasništva se odnose na partnersku organizaciju.

Dodjela financijskih podrški/pomoći drugim fizičkim ili pravnim osobama, dakle bilo kakav oblik re-grantinga ili sub-grantinga nije prihvatljiv trošak u okviru ovog Poziva.

Član udruge koji nije zaposlenik udruge (partnera) može biti angažiran za posao u sklopu projekta i biti plaćen prema ispostavi fakture, ali u tom slučaju takav trošak ne može predstavljati izravni trošak osoblja projekta, već isključivo trošak vanjskog ugovora.

Organizacijski razvoj/izgradnja kapaciteta

Obavezna alokacija za organizacijski razvoj namijenjena je za jačanje kapaciteta organizacije nositelja i, ako je primjenjivo, partnerskih organizacija civilnog društva, tj. s nositeljem povezanih organizacija civilnog društva kroz mreže, koalicije, saveze i dr. Napominjemo  kako to ne znači da je moguće tim sredstvima sufinancirati plaću osobe iz povezane organizacije, već, primjerice, sufinancirati trošak plaće osobe zaposlene kod nositelja projekta/partnera koja će provesti aktivnosti izgradnje ili jačanja kapaciteta povezane organizacije (primjerice, provesti niz specifičnih edukacija, provesti strateško planiranje i sl., u povezanoj organizaciji). Prilikom prijave projektnog sažetka će trebati definirati potrebe u području organizacijskog razvoja, odnosno  potrebe za izgradnjom kapaciteta te rezultate koje organizacija planira postići i s kojim ciljem.

U skladu s Uputama za prijavitelje, a vezano uz doprinos Programskom učinku 4 “Povećani kapacitet i održivost civilnog društva (organizacije i sektor)”,  prijavitelji moraju izdvojiti do 13% svog proračuna projekta za organizacijski razvoj svoje organizacije ili za jačanje OCD sektora (na primjer, za mentorstvo manjih partnerskih OCD-a, funkcioniranje mreža u koje su uključene, itd.).

Područja organizacijskog razvoja su unaprjeđenje: planiranja organizacija (operativnog/strateškog), upravljanje aktivnostima, zaposlenicima, volonterima, novcem, imovinom, rukovođenje i dobro upravljanje, suradnja, partnerstvo, umrežavanje, zagovaranje, unaprjeđenje rezultata. Itd.

U prvoj fazi postupka prijave projekata prijavitelji i partnerske organizacije moraju razmisliti o poboljšanjima koja su im potrebna u njihovim organizacijama.

Primjeri takvih poboljšanja su:
• Izrada/ unapređenje strateškog plana;
• Razvoj/ unapređenje transparentnosti i dobrog upravljanja organizacijom;
• Razvoj/ jačanje upravljanjem ljudskim resursima (uključujući obuku osoblja);
• Razvoj/ jačanje upravljanjem volonterima (uključujući obuku volontera);
• Razvoj/ jačanje umrežavanja i savjetovanja s ciljanim skupinama i ostalim dionicima u organizaciji;
• Razvoj/ jačanje održivosti i financijske stabilnosti organizacije;
• Jačanje kapaciteta zagovaranja, komunikacija i drugih vještina;
• Jačanje suradnje/ umrežavanja s drugim organizacijama;
• Podrška manjim organizacijama;
• Razvoj/ jačanje cjelokupnih procesa upravljanja organizacijom;
• Razvoj/ nadogradnja komunikacijskih procesa organizacije;
• Razvoj/ nadogradnja procesa prikupljanja sredstava za organizaciju;
• Razvoj/ jačanje kapaciteta za pružanje podrške manjim organizacijama;
• Jačanje međusektorske suradnje s javnim sektorom, akademskim institucijama, sindikatima i tvrtkama.

U drugoj fazi prijave projektnog prijedloga prijavitelji će morati definirati aktivnosti za organizacijski razvoj, zajedno s rezultatima,učincima i pokazateljima. Svim organizacijama koje budu odabrane za drugu fazu bit će na raspolaganju stručna podrška Upravitelja Fonda u planiranju i razvoju tih aktivnosti.

Na temelju pitanja nije moguće dati jednoznačan odgovor jer pojam “suradnik za koordinaciju organizacijskog razvoja” nije jasan. Načelno, troškovi osoba angažiranih isključivo na aktivnostima vezanima uz organizacijski razvoj se uvijek navode u kategoriji “Organizacijski razvoj”. Troškovi koji se navode u izravnim troškovima osoblja se ne računaju u obavezni postotak za organizacijski razvoj.

Obavezna alokacija za organizacijski razvoj namijenjena je za jačanje kapaciteta organizacije nositelja i, ako je primjenjivo, partnerskih organizacija, tj. s nositeljem povezanih organizacija civilnog društva kroz mreže, koalicije, saveze i dr. Napominjemo  kako to ne znači da je moguće tim sredstvima sufinancirati plaću osobe iz povezane organizacije, već, primjerice, sufinancirati trošak plaće osobe zaposlene kod nositelja projekta/partnera koja će provesti aktivnosti izgradnje ili jačanja kapaciteta povezane organizacije (primjerice, provesti niz specifičnih edukacija, provesti strateško planiranje i sl., u povezanoj organizaciji). Prilikom prijave projektnog sažetka će trebati definirati potrebe u području organizacijskog razvoja, odnosno  potrebe za izgradnjom kapaciteta.

U objašnjenju potrebe za izgradnjom kapaciteta treba definirati potrebe za izgradnjom kapaciteta te rezultate koje planirate postići i s kojim ciljem kao i metode rada. Plaćati se mogu vanjski suradnici ili ljudi koji će biti zaposleni na dio vremena u organizaciji nositelja/partnera na projektu (koji je organizacija civilnog društva) u cilju unaprjeđenju rada organizacije, mreže, civilne inicijative, troškovi izravno povezani uz provedbu edukacije/strateškog planiranja itd… Znači, troškovi mogu uključivati i plaće, ali ne za osobe koje samo sudjeluju u edukacijama/mentorstvu, nego npr. za stručnjaka za prikupljanje sredstava, komunikacijskog stručnjaka ili slično koji će raditi za organizaciju. U takvom slučaju trebaju precizirati očekivane rezultate rada tih zaposlenih osoba (nova komunikacijska strategija, plan prikupljanja sredstava za organizaciju i pripremljene i provedene najmanje 3 nove akcije prikupljanja sredstava itd.).

Nije moguće podugovaranje pružanja usluga između partnerskih organizacija.

Kategorije troškova objavljenih obrazaca proračuna za velike projekte i Ad hoc akcijske projekte istovjetne su, uz napomenu da prijavitelji projektnih prijava na Poziv za Ad hoc akcijske projekte ne izdvajaju do 13% proračuna projekta za organizacijski razvoj stoga kategoriju “trošak organizacijskog razvoja” ne ispunjavaju i takav trošak nije prihvatljiv trošak u okviru ovog Poziva.

Svaki prijavitelj mora izdvojiti do 13%  ukupnih prihvatljivih troškova projekta (znači izravnih i neizravnih troškova) za aktivnosti koje doprinose vlastitom organizacijskom razvoju ili izgradnji kapaciteta drugih aktera civilnog društva. Ovo je zasebna kategorija proračuna i ne spada u kategoriju izravnih troškova projekta. Za prijave koje u drugom koraku postupka prijava na ovaj Poziv sadrže obrazac proračuna s komponentom organizacijskog razvoja manjom od 13% ukupnog proračuna, tražena financijska podrška će se umanjiti u skladu s obaveznim postotkom.

Ne može, obavezna alokacija je 13% ukupnog proračuna.

Obavezna alokacija za organizacijski razvoj se odnosi na ukupan proračun projekta.

U skladu s Uputama za prijavitelje, izdvajanje za organizacijski razvoj mora biti 13%. Za prijave koje u drugom koraku postupka prijava na ovaj Poziv sadrže obrazac proračuna s komponentom organizacijskog razvoja manjom od 13% ukupnog proračuna, tražena financijska podrška će se umanjiti u skladu s obaveznim postotkom.

Troškovi povezani uz razmjene dobre prakse u okviru bilateralne suradnje mogu biti prihvatljiv trošak organizacijskog razvoja ako je moguće jasno obrazložiti na koji način će takva aktivnost doprinijeti jačanju specifičnih organizacijskih kapaciteta nositelja/partnera.

U okviru obavezne alokacije od 13% za jačanje kapaciteta organizacije, u prvom koraku postupka prijave na Poziv za prijavu velikih projekata je potrebno razmisliti o poboljšanjima koja su potrebna u organizaciji nositelja i partnerskim OCD-ima. Primjeri poboljšanja su navedeni u Uputama za prijavitelje na Poziv za prijavu velikih projekata (str. 23-24). U drugoj fazi prijave projektnog prijedloga prijavitelji će morati definirati aktivnosti za organizacijski razvoj, zajedno s rezultatima, učincima i pokazateljima. Svim organizacijama koje budu odabrane za drugu fazu bit će na raspolaganju stručna podrška Upravitelja Fonda u planiranju i razvoju tih aktivnosti. U drugoj fazi prijave će biti potrebno izraditi i detaljan proračun, za što će također biti dostupna stručna podrška Upravitelja Fonda.

Pravila prihvatljivosti troškova pojedinih aktivnosti vezanih uz izgradnju kapaciteta organizacije podliježu istim pravilima kao i svi ostali prihvatljivi troškovi u okviru ovog Poziva. Dakle, troškovi mogu biti troškovi isplate plaća/ugovora o djelu/autorskog ugovora, troškovi vanjskih usluga itd, odnosno svi prihvatljivi troškovi izravno vezani uz provedbu aktivnosti jačanja kapaciteta organizacije.

Pravila vezana uz dokumentiranje nastalih troškova se u Uputama za prijavitelje navode općenito: “Interni računovodstveni i revizorski postupci korisnika sredstava moraju omogućavati izravno usklađivanje prijavljenih troškova i prihoda projekta s odgovarajućim računovodstvenim izjavama i pratećim dokumentima.”

Detaljne informacije o obaveznim pratećim dokumentima, odnosno, financijskoj dokumentaciji kojom se pravdaju pojedini nastali troškovi, će biti dostupne prilikom razvoja cjelovitih projektnih prijava i dodatno u fazi ugovaranja.

Vrste aktivnosti nisu unaprijed definirane Pozivom, ali su na str.25-26 Uputa za prijavitelje navedene teme/područja koja su relevantna u okviru Poziva. Aktivnosti u okviru tih tema/područja mogu biti edukacije, mentorstva, razvoj planova/strategija i dr.

Nije moguće aktivnosti koje su izravno vezane uz ostvarivanje planiranih rezultata/učinaka projekta uključiti u kategoriju jačanje kapaciteta organizacije, odnosno u obaveznu alokaciju od 13%.

U okviru obavezne alokacije od 13% za organizacijski razvoj moguće je planirati aktivnosti vezane uz razvoj i jačanje upravljanja, odnosa i komunikacije sa članstvom te razvoja programa za članove. Nije moguće u okviru ovog Poziva prijaviti projekt koji je primarno ili jedino usmjeren očekivanom učinku 4, već se doprinos tom učinku osigurava obaveznom alokacijom za aktivnosti organizacijskog razvoja (organizacija i sektora) od 13% ukupnog proračuna predloženog projekta za prihvatljive aktivnosti koje doprinose tom učinku. Više informacija o prihvatljivim aktivnostima/poboljšanjima u području organizacijskog razvoja vezanima uz učinak 4 možete pronaći na str. 25-26 Uputa za prijavitelje Poziva za prijavu velikih projekata.

U skladu s Uputama za prijavitelje, izdvajanje za organizacijski razvoj mora biti 13%. Za prijave koje u drugom koraku postupka prijava na ovaj Poziv sadrže obrazac proračuna s komponentom organizacijskog razvoja manjom od 13% ukupnog proračuna, tražena financijska podrška će se umanjiti u skladu s obaveznim postotkom.

Tehnička pitanja i informacije

Da, tada prilažete skenirani novi Statut s potvrdom o zaprimanju u nadležnom Uredu državne uprave.

Obje faze prijave na Poziv za prijavu velikih projekata u okviru Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj su isključivo na hrvatskom jeziku. Postoji samo jedan sažetak koji se u obrascu cjelovite projektne prijave (2. faza) popunjava na engleskom jeziku

Obrazac cjelovite projektne prijave je dostupan na mrežnoj stranici Fonda (www.acfcroatia.hr) od dana objave ovog Poziva.

Izjave nositelja i partnera se dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku,  .pdf formatu, i moraju biti potpisane i pečatirane. Ako nije moguće skenirati potpisan i pečatiran dokument, može ga se fotografirati (molimo voditi računa o veličini tako izrađenih dokumenata). U slučaju dostave dokumentacije bez pečata i potpisa, postoji mogućnost dopune dokumentacije (ako su zadovoljeni svi ostali administrativni uvjeti i uvjeti prihvatljivosti). U slučaju promjena ovih administrativnih uvjeta za Poziv 2, informacije će biti objavljene na https://acfcroatia.hr/veliki-projekti/

U obrascu projektnog sažetka Poziva 2 nije definiran broj znakova.

U rubrici “Nositelj troška” potrebno je označiti je li trošak vezan uz provedbu projektnih aktivnosti ostvario prijavitelj ili partnerska organizacija.

U obrascu projektnog sažetka u okviru Poziva 2 u zadani broj stranica ulaze i pitanje i odgovor .

Prijavni obrazac ne izračunava broj unesenih znakova. Ako za popunjavanje prijavnog obrasca koristite Word aplikaciju, broj unesenih znakova možete provjeriti u kartici Pregled/Review, izbornik Brojanje riječi/Word Count. Traženi podatak je opisan kao “Znakovi (s prazninama)”/”Characters (with spaces)”.

Ne postoji definirani tečaj pretvorbe HRK u EUR u okviru Poziva, u fazi izrade proračuna projekta.

Tijekom izvještavanja ugovorenih projekata će se koristiti tečaj InforEura (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en) za mjesec u kojemu je zaprimljena uplata Fonda za aktivno građanstvo pa taj tečaj možete koristiti i prilikom izrade proračuna.

Izjave prijavitelja i partnera se, sukladno važećim Uputama za prijavitelje na Poziv 2, dostavljaju potpisane (i ovjerene pečatom).

U skladu s Uputama za prijavitelje na Poziv 2 za prijavu velikih projekata u okviru Fonda za aktivno građanstvo, izjava o osnivanju neformalne inicijative nije sastavni dio natječajne dokumentacije, odnosno ne postoji propisana forma izjave.

Kako su Uputama na str. 8 definirani uvjeti prihvatljivosti neformalne inicijative, preporuka je u sadržaju izjave jasno obuhvatiti i zadovoljavanje tih uvjeta.

Izjava o osnivanju neformalne inicijative je dokument kojim se dokazuje postojanje neformalne inicijative koje ima ulogu partnera u projektu. Iz dostavljenog opisa nema potrebe za prilaganjem takve Izjave.

Ne. U prvoj fazi postupka prijave na Poziv za prijavu velikih projekata se dostavlja potpisana i pečatirana Izjava partnera za sve partnere uključene u projektnu prijavu.

Povečanje slova