Podrška za građanske Ad hoc akcijske projekte

Brzi odgovori na krizna stanja

Fond za aktivno građanstvo raspisao je javni Poziv za Ad hoc akcijske projekte koji će biti trajno otvoren do kolovoza 2023. odnosno sve do utroška ukupnog iznosa od 215 000 eura. Prijave za brze financijske potpore u iznosu od 1 000 do 5 000 eura obrađivat će se u mjesečnom ritmu, počevši od 15. travnja. Povjerenstvo za odabir projekata će redovno na mjesečnoj osnovi  odlučivati o prijavama, a svoj  prvi sastanak će održati već 25. travnja, kako bi se što prije odgovorilo i na situacije u zajednici i društvu povezane s aktualnom pandemijom te nedavnim potresom u Zagrebu.  Povjerenstvo  će se ponovno sastati 7. svibnja te nakon toga svakog petog radnog dana u mjesecu kako bi  se putem ovog Fonda  što brže odgovorilo na hitne potrebe za građanskim djelovanjem.

U okviru Poziva za Ad hoc akcijske projekte, Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj će podržati inicijative koje najbolje reagiraju na nastalu situaciju ili otkrivene probleme, a koji zahtijevaju trenutno djelovanje i utječu na građane i/ili nevladin sektor. U fokusu su problemi i društvene situacije povezane s prioritetnim programskim područjima i očekivanim društvenim učincima Fonda za aktivno građanstvo, a to su kvaliteta demokracije i javnog upravljanja te transparentnost, zaštita ljudskih prava i jednakopravnosti svih građana, socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina, rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja te okoliš i klimatske  promjene. Uz to poseban je naglasak na uključivanju mladih, osnaživanju ranjivih skupina, a posebno pripadnika romske nacionalne manjine te pružanju podrške aktivnom građanstvu u manje razvijenim zajednicama.  Primjerice, u aktualnim uvjetima pandemije, možemo očekivati da će određena programska područja i učinci biti posebno relevantni, poput pitanja transparentnosti javnih institucija, kvalitete javnog informiranja, pristupačnosti  zdravstvene zaštite, ili pak izazova vezanih uz razmjernost ograničenja građanskih prava u okviru mjera suzbijanja zaraze. 

Budući da je svrha ovog Poziva podržati građansku inventivnost, ne postoji propisani popis prihvatljivih aktivnosti, već je bitno da su one usmjerene na glavna programska područja i očekivane učinke Fonda. Neovisni monitoring djelovanja javnih službi ili pak procjena hitnih potreba ranjivih skupina; digitalne kampanje i  peticije; priprema i zagovaranje prijedloga izmjena nekog zakona ili pak pravna analiza kao podloga za pokretanje strateške parnice u slučaju diskriminacije, medijska produkcija – sve su to aktivnosti koje mogu biti u fokusu Ad hoc akcijskih projekata, dokle god su po svojim vrijednostima i ciljevima  usklađene s programom Fonda za aktivno građanstvo.  Detaljni opis očekivanih učinaka, rezultata i vrsta aktivnosti možete pronaći u Uputama za prijavitelje Ad hoc akcijskih projekata.

Važno je voditi računa o specifična tri uvjeta ovog natječaja koja proizlaze iz općih programskih pravila Fonda za aktivno građanstvo u svim zemljama korisnicama. Prvo, zaštita okoliša i aktivnosti vezane uz klimatske promjene bit će podržani samo kao dio mjera promocije građanskog sudjelovanja, zagovaranja, socijalnih inovacija i aktivnog građanstva. Primjerice, podrška je usmjerena na organiziranje građana oko lokalnog projekta obnovljivog izvora energije (recimo uvođenje solarnih ploča za siromašna domaćinstva), što znači da se novac ne troši primarno na nabavku opreme, već na troškove povezane s mobilizacijom građana oko javnog zagovaranja i zajedničkog rješavanja problema na razini cijele zajednice.

Pozivamo sve zainteresirane za on-line info radionicu u srijedu, 1. travnja od 15.00 h do 16:30h da ispune prijavnicu OVDJE.  A sve koji žele sudjelovati u on-line savjetovanju u malim grupama u jednom od predloženih termina, molimo vas da ispunite prijavnicu OVDJE . Za željeni datum on-line konzultacija se morate prijaviti najkasnije tri radna dana ranije.

Drugo, u području socijalne pravde i inkluzije ranjivih skupina, pružanje socijalnih usluga i pomoći bit će podržani samo ako su dio šire akcije usmjerene na podizanje svijesti, zagovaranje te osnaživanje i reformske inicijative.  U praksi to znači da direktnu podršku socijalno ugroženim pojedincima treba čvrsto povezati s osvještavanjem javnosti i zagovaranjem u objedinjeni akcijski projekt. Jedan takav primjer objedinjenog pristupa gdje se direktna podrška i zagovaranje nadopunjuju je krizni plan djelovanja SOS linije za podršku žrtvama nasilja u otežanim uvjetima samoizolacije, a koji se – uz pojačano online i telefonsko savjetovanje i kriznu podršku  organizaciji smještaja u sigurnu kuću – fokusira na osvještavanje javnosti o problemu porasta obiteljskog nasilja u uvjetima pandemije te problemima s kojima se suočavaju pružatelji socijalne skrbi u zajednici u uvjetima krize. Primjerice, u proračun ovakvog projekta legitimno je uvrstiti i trošak nabave zaštitne opreme od virusa za pomagačice i korisnice, ukoliko ih trebaju, a nemaju, kao i trošak oglasa na društvenim mrežama s korisnim informacijama te troškove korištenja IKT opreme. No nije prihvatljivo cjelokupni iznos namijeniti isključivo nabavci zaštitne opreme ili pak pokrivanju troškova volonterskih.

Treće, uključivanje mladih važan je dio projekata (npr. građanskog obrazovanja i mobiliziranja građana) i organizacijskog razvoja (npr. pomlađivanje članstva, preuzimanje vodstva i sl.). Za aktivnosti usmjerene mladima preporučuje se partnerstvo s udrugama mladih. U aktualnim uvjetima, možemo zamisliti projektnu prijavu za uspostavu vršnjačke podrške za mlade u praćenju online nastave (od tehničkih problema, preko nastavnih do problema s motivacijom ili koncentracijom) koja istodobno prati probleme u organizaciji nastave te detektirane probleme dojavljuje nadležnim institucijama te o tome informiraju medije i javnost, u svrhu njihovog što bržeg otklanjanja. Troškovi vezani uz ovu akciju mogu se odnositi na pokrivanje troškova volontera, naknade za stručni savjetodavni rad, digitalno oglašavanje i produkciju medijskih sadržaja.

U doba velikih izazova kada cijelo društvo treba iskazati svoju odgovornost, solidarnost ali i inventivnost u nošenju sa zdravstvenom i posljedičnom ekonomskom krizom, pritom vodeći računa o kvaliteti demokracije, zaštiti ljudskih prava i brizi za ranjive skupine, Fond za aktivno građanstvo stoji na raspolaganju aktivnim građanima koji u svojim sredinama prepoznaju probleme i osmišljavaju kreativne odgovore na izravne potrebe, ali u svjetlu pozitivnih sistemskih promjena. Korištenje digitalne tehnologije i zaštitne opreme smatramo preduvjetom bilo kakvog građanskog djelovanja u uvjetima pandemije pa stoga naglašavamo da su ovi troškovi prihvatljivi u vašim Ad hoc akcijskim prijavama koje ćemo početi zaprimati i obrađivati 15. travnja 2020. godine.

Pozivamo sve zainteresirane za on-line info radionicu u srijedu, 1. travnja od 15.00 h do 16:30h da ispune prijavnicu OVDJE.  A sve koji žele sudjelovati u on-line savjetovanju u malim grupama u jednom od predloženih termina, molimo vas da ispunite prijavnicu OVDJE .


Povečanje slova