Od projektne ideje do tablice rezultata u četiri koraka

Praćenje rezultata pojedinih projekata podržanih kroz Fond za aktivno građanstvo temelji se na jedinstvenoj metodologiji koja se primjenjuje u svim zemljama korisnicama te u okviru svih poziva, a definira

(1) očekivane učinke na razini cijelog programa,

(2) očekivane rezultate putem kojih se ostvaruje određeni očekivani učinak te

(3) mjerljive pokazatelje tih učinaka i rezultata.

Ukupno su definirana četiri očekivana učinka programa u Hrvatskoj, pri čemu se onaj četvrti „Povećani kapacitet i održivost civilnog društva (organizacije i sektor)“  ostvaruje ne samo kroz provedbu pojedinih projekata koji uključuju i obavezno izdvajanje od 13% za organizacijski razvoj i jačanje kapaciteta, već i kroz sve aktivnosti jačanja kapaciteta koje izravno provodi Upravitelj fonda, putem edukacija, tehničke pomoći, mentorstva i drugih oblika savjetodavne podrške  prijaviteljima i  provoditeljima projekata u sklopu Fonda. Stoga je praćenje ostvarenja učinka 4 povjereno Upravitelju Fonda pa se u fazi razvoja i prijave projekta prijavitelji ne moraju baviti definiranjem vlastitog sustava praćenja napretka u odnosu na ovaj učinak, već će, ako njihovi projekti budu podržani, dobiti upute za praćenje ove dimenzije projekata izravno od Upravitelja Fonda.

  1. KORAK – DEFINIRAJTE OPĆI CILJ PROJEKTA

Prilikom razvija projekta, prijavitelj i partneri trebaju prvo odrediti kojem od prva tri učinaka programa njihov planirani projekt primarno doprinosi. Pritom je moguće da će nekim prijaviteljima to biti zahtjevno budući da planirani projekt doprinosi više učinaka istovremeno. Stoga je korisno temeljito promisliti koji aspekti planiranog projekta  doprinose kojem učinku te koji se od ova tri učinaka ističe kao onaj kojem projekt u cjelini najviše i najizravnije doprinosi.

Važno je naglasiti da niti jedan projekt neće biti eliminiran samo zato što su vanjski procjenitelji procijenili da je krivo određen glavni učinak projekta, već će prijavitelji dobiti uputu za preradu tablice rezultata pod uvjetom da predloženi projekt u cjelini bude ocijenjen kao kvalitetan.

Nakon što se odabere glavni učinak projekta, taj se učinak treba preformuilirati u opći cilj projekta, pri čemu se sama formulacija treba specificirati u odnosu na tematsko područje i problem kojim se projekt bavi.

Primjer:

Udruga za žene žrtve nasilja odabire učinak „Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva“, namjerava razviti mrežu podrške nezaposlenim ženama žrtvama obiteljskog nasilja  te istodobno, a temeljem informacija s terena, kroz mrežno i koalicijsko djelovanje utjecati na promjene u sadržaju i načinu provedbe aktivnih mjera zapošljavanja u svrhu osiguranja većeg broja kvalitetnih radnih mjesta za žene žrtve obiteljskog nasilja.

Opći cilj projekta mogao bi glasiti: „Osnažiti zagovaračku poziciju organizacija civilnog društva  u  odnosu na aktivne mjere zapošljavanja  i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta za žene žrtve nasilja“.  

VAŽNO! Treba se formulirati samo jedan opći cilj projekta koji treba biti usklađen s jednim od tri očekivana učinka cijelog Fonda.

2. KORAK – DEFINIRAJTE SPECIFIČNE CILJEVE PROJEKTA

Prijavitelj treba odabrati nekoliko rezultata koji su ponuđeni u tablici rezultata Fonda koje će preformulirati u specifične ciljeve projekta koji su i osnova za definiranje projektnih aktivnosti.  Broj specifičnih ciljeva nije propisan, no važno je da svaki specifični cilj izravno doprinosi ostvarenju općeg cilja projekta te da ih je sve moguće ostvariti tijekom provedbe. Načelna je preporuka definirati najviše tri specifična cilja koje se prijavitelj obvezuje ostvariti u definiranom roku provedbe s raspoloživim financijskim i ljudskim resursima.

Pri odabiru rezultata kao osnove za formuliranje specifičnih ciljeva, prijavitelji moraju razmotriti  unaprijed definirane rezultate koji su ponuđeni u tablici rezultata Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Prioritet imaju oni rezultati koji su navedeni uz onaj učinak programa kojeg je prijavitelj odabrao kao temelj za formulaciju općeg cilja projekta, no nije nužno da se svi specifični ciljevi zasnivaju samo na tim rezultatima, već je moguće odabrati i druge koji su povezani uz preostala dva učinka. Ono što je ključno je da su ti rezultati logično povezani s očekivanim/željenim utjecajem projekta.

VAŽNO: Svi specifični ciljevi projekta moraju odražavati rezultate navedene u tablici rezultata Fonda, od kojih najmanje jedan mora biti temeljen na rezultatu koji je vezan uz onaj učinak kojeg je prijavitelj odabrao kao osnovu za formulaciju svog općeg cilja projekta.

Primjer:

Udruga za žrtve obiteljskog nasilja je formulirala opći cilj projekta koji glasi: „Osnažiti zagovaračku poziciju organizacija civilnog društva  u  odnosu na aktivne mjere zapošljavanja  i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta za žrtve obiteljskog  nasilja“. Nakon toga, njezin je zadatak temeljito pregledati tablicu rezultata u Uputama za prijavitelje.

Prvo treba razmotriti četiri ponuđena rezultata vezane uz Učinak 1. i procijeniti koliko je projektna ideja u skladu sa svakim od njih. U ovom slučaju, dva su rezultata relevantna: 1.3. Podržano praćenje politike i zagovaranje te  1.4. Podržana izgradnja mreža i koalicija odražavaju namjeru projekta.Za prijavitelja rezultati  1.1. Podržane strateške parnice i 1.2. Provedena istraživanja u prilog zagovaranju javnih politika i raspravama nisu relevantni budući da se prijavitelj ne namjerava baviti strateškim parnicama i opsežnijim istraživanjima u sklopu svog projekta. 

Nakon što je odabrao te rezultate, prijavitelj može pregledati i ostale ponuđene rezultate iz kojih odabire još jedan kao osnovu za definiranje trećeg specifičnog cilja,. U ovom slučaju, primjerice, to bi mogao biti rezultat 2.3. Promiču se međunarodni standardi ljudskih prava (budući da je projekt usmjeren na zaštitu žrtava obiteljskog nasilja što regulira Konvencija Vijeća Europe koju je RH ratificirala). Uz to, za prijavitelja je relevantan  i rezultat 3.2. Sustavno pružena podrška ranjivim skupinama i njihovo osnaživanje, budući da je projekt usmjeren i na jačanje mreže direktne podrške žrtvama obiteljskog nasilja u aktivnom pronalasku posla. Zamislimo da se prijavitelj ipak odlučio za rezultat 3.2. jer on preciznije opisuje jednu komponentnu projekta (direktna podrška).

U ovom primjeru prijavitelj je ovako definirao svoj opći i specifične ciljeve projekta:

Opći cilj projekta: Osnažiti zagovaračku poziciju organizacija civilnog društva  u  odnosu na aktivne mjere zapošljavanja  i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta za žrtve obiteljskog nasilja (Učinak 1: Ojačana zagovaračka/watchdog uloga civilnog društva)

Specifični ciljevi projekta:

  1. Razviti trajnu zagovaračku koaliciju za zapošljavanje žena žrtava obiteljskog nasilja  koja uključuje ženske udruge, udruge za zaštitu ljudskih prava, sindikate i stručnjake  (osnova: rezultat 1.4. Podržana izgradnja mreža i koalicija)
  2. Utjecati na sadržaj i kvalitetu provedbe aktivnih mjera zapošljavanja s obzirom na uočene probleme u zapošljavanju žena žrtava obiteljskog nasilja  (1.3. Podržano praćenje politike i zagovaranje)
  3. Osnažiti žene žrtve obiteljskog nasilja u proaktivnom pronalasku posla i zastupanju vlastitih interesa na tržištu rada. (3.2. Sustavno pružena podrška ranjivim skupinama i njihovo osnaživanje)

VAŽNO: Svi opći i specifični ciljevi projekta trebaju biti utemeljeni na tablici rezultata Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, od čega najmanje jedan specifični cilj treba biti vezan uz rezultat koji je vezan uz onaj učinak kojeg je prijavitelj odabrao kao osnovu za opći cilj projekta.

3. KORAK – Definirajte  projektne aktivnosti, njihove direktne rezultate i učinke

Za razliku od prethodnih koraka, prijavitelj može potpuno samostalno formulirati očekivane rezultate svog projekta. Rezultati trebaju odražavati projektne aktivnosti koje se planiraju provesti te doprinositi ostvarenju specifičnih ciljeva projekta.

Primjer:

Udruga za žrtve obiteljskog nasilja ovako je definirala svoje aktivnosti i rezultate vezane uz Specifični cilj 3: Osnažiti žene žrtve obiteljskog nasilja u preaktivnom pronalasku posla i zastupanju vlastitih interesa na tržištu rada.

Aktivnost: Razvoj i provedba novog programa socijalnog mentorstva žrtava obiteljskog nasilja uz prethodnu edukaciju i superviziju socijalnih mentorica

Direktni rezultat: Razvijen i proveden novi program podrške žrtvama obiteljskog nasilja u zapošljavanju

Učinak: Osnažene žrtve nasilja na tržištu rada

VAŽNO: Vodite računa da su projektne aktivnosti usmjerene na postizanje specifičnih ciljeva projekta  te da očekivani rezultati aktivnosti uistinu iz njih i proizlaze.

4. KORAK – Definirajte pokazatelje uspješnosti projekta

U tablici rezultata Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj unaprijed su zadani pokazatelji ostvarenja svakog od očekivanih rezultata Programa te očekivanih učinaka koji se putem tih rezultata ostvaruju.

U planiranju praćenja uspješnosti predloženih projekta, prijavitelj treba odabrati one pokazatelje koji se direktno vežu uz odabrani rezultat , a koji je poslužio za formuliranje specifičnog cilja projekta, kako je opisano u koraku 2. 

Uz to, prijavitelj ima mogućnost formulirati i dodatne pokazatelje ako ih smatra važnim za praćenje uspješnosti svog rada. Prilikom formuliranja pokazatelja, važno je da oni odražavaju aktivnosti i postignuća projekta, da su jasno definirani te da su mjerljivi s obzirom na stanje na početku i na kraju provedbe projekta kao i kapacitete organizacije za dokumentiranje i analizu potrebnih podataka.  

VAŽNO:  Za opći cilj, kao i za svaki specifični cilj, prijavitelj je obavezan  odabrati najmanje jedan pokazatelj iz tablice rezultata Fonda, i to onaj izravno vezan uz rezultat odnosno učinak koji čini osnovu za formulaciju specifičnog odnosni općeg cilja projekta. 

Primjer:Udruga za žrtve nasilja odabrala je sljedeće  pokazatelje u odnosu na svoje očekivani rezultat i učinke u svom radnom paketu 3 koji se odnosi na Specifični cilj 3 Osnažiti žene žrtve obiteljskog nasilja u proaktivnom pronalasku posla i zastupanju vlastitih interesa na tržištu rada.

Povečanje slova