Poziv za iskaz interesa za vanjske ocjenjivače projektnih prijava na natječaje u sklopu Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj 2020.-2024.

Upravitelji Fonda za aktivno građanstvo u RH – Zaklada Slagalica, Osijek, SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost, Zagreb, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Rijeka i CNVOS, Ljubljana, Slovenija, raspisuju Javni poziv za iskaz interesa vanjskih stručnjaka za pružanje podrške u procesu odabira (evaluacije).

Vanjski ocjenjivači sudjeluju u ocjenjivanju kvalitete pristiglih prijava, što čini dio postupka donošenja odluke o dodjeli financijske potpore za prijavljeni projekt. Stoga su znanje, i kompetencije, ali i osobni integritet i vrijednosni sustav vanjskog ocjenjivača iznimno važni jer ocjenjujući projektnu prijavu oni neminovno utječu na uspjeh projekta.

Koje kompetencije i iskustvo vanjskih ocjenjivača tražimo?

Program Fonda za aktivno građanstvo se temelji na zajedničkim vrijednostima poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine zakona i poštivanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. Od prijavljenih vanjskih ocjenjivača se očekuje poštivanje zajedničkih vrijednosti programa.

Vanjski ocjenjivači moraju biti/imati:

 • Iskustvo rada u ocjenjivanju projektnih prijava;
 • Iskustvo i znanje vezano uz jedno ili više tematskih prioritetnih područja;
 • Znanje i mogućnost korištenja vlastitog računala u radu
 • Relevantno poznavanje rada organizacija civilnoga društva i tematskog prioritetnog područja.
 • Suglasni sa poštivanjem temeljnih vrijednosti Programa, što potvrđuju potpisanom izjavom.

Način odabira vanjskih ocjenjivača i osposobljavanje

Sve pristigle prijave za vanjske ocjenjivače bit će procijenjene na temelju priloženog prijavnog obrasca te životopisa. Sve pristigle prijave činit će dio aktivne baze vanjskih ocjenjivača za cjelokupni Fond za aktivno građanstvo u razdoblju od svibnja 2020. do kolovoza 2023. godine.

Svi vanjski ocjenjivači proći će obuku upoznavanja sa natječajnom i ocjenjivačkom dokumentacijom, kriterijima i predviđenim metodama ocjenjivanja. Kod iskaza interesa, vanjski stručnjaci ocjenjivači označiti će 5 tematskih prioritetnih područja u kojima žele sudjelovati. Tematska prioritetna područja financijskih potpora u sklopu Fondu za aktivno građanstvo su:

 • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
 • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
 • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
 • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
 • Okoliš i klimatske promjene.

Vanjski stručnjak može odabrati jedno ili više područja.

Upravitelji fonda zadržavaju pravo kontaktiranja i angažiranja vanjskih ocjenjivača iz baze tijekom 4 godine provođenja Programa.

Angažman vanjskih ocjenjivača

Prije početka pojedinog postupka odabira (evaluacije) u sklopu pojedinog javnog poziva za dodjelu sredstva, a prema potrebi sukladno zaprimljenim projektnim prijavama danog poziva, njihovom području i broju, vanjski ocjenjivači upisani u bazu, bit će kontaktirati radi provjere njihove dostupnosti u traženom razdoblju pri čemu će biti obaviješteni i o opisu zadaća, njihovom trajanju i naknadi. Ako tako odabrani vanjski stručnjaci potvrde svoju raspoloživost i prihvate ostale uvjete Upravitelja Fonda će s njima zaključiti ugovore.

Za pojedini projekt moguće je imenovati više vanjskih stručnjaka u postupku odabira (evaluacije) projektnih prijava i praćenju realizacije projekata zbog složenosti i broja prijavljenih projekata).

Sukob interesa i poštivanje povjerljivosti podataka

Vanjski stručnjak ocjenjivač ne smije biti u sukobu interesa u vezi s prijavljenim projektima u postupku odobrenja potpore niti poslovno povezan s organizacijom/organizacijama, inicijativom čiji projekt vrednuje. Sukob interesa postoji kada je nepristrano i objektivno djelovanje vanjskog ocjenjivača dovedeno u pitanje zbog obiteljske, emocionalne, političke pristranosti, materijalnog interesa ili bilo kakvog drugog interesa povezanog s prijaviteljem na Poziv na natječaj.

Osobe koje su angažirane u organizacijama, mrežama, inicijativama koje se prijavljuju na natječaje u sklopu Fonda za aktivno građanstvo 2020.-2024., kao niti osobe koje potencijalnim prijaviteljima pomažu u pripremi takve prijave ne mogu biti vanjski ocjenjivači projektnih prijava na te iste natječaje. Pod angažmanom podrazumijevamo bilo koji oblik povezanosti sa prijaviteljem (zaposlen na puno radno vrijeme, dio radnog vremena, vanjski suradnik, volonter, član Odbora, Povjerenstava itd.)

Svi ocjenjivači prije početka rada potpisuju izjavu povjerljivosti, nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa u odnosu na specifične prijavitelje i partnerske organizacije obuhvaćene tim natječajem.

U slučaju da Upravitelj fonda utvrdi, na temelju potpisane izjave o povjerljivosti, nepristranosti i izbjegavanju sukoba interesa ili na drugi način, da je stručnjak u sukobu interesa u odnosu na određeni projekt, Upravitelj fonda je obvezan izuzeti toga stručnjaka iz rada na pregledu spornog projektnog prijedloga uz diskrecijsko pravo da se taj stručnjak može izuzeti iz rada na cijelom Pozivu. U slučaju takvog raskida ugovora, stručnjak nema pravo na naknadu štete. Vanjski stručnjak je obvezan čuvati tajnima sve podatke s kojima bude upoznat tijekom izvršenja zadatka, bez obzira na medij na kojem su isti pohranjeni, te će ih koristiti samo za izvršenje posla. Izjavu o poštivanju povjerljivosti podataka i nepostojanju sukoba interesa izabrani vanjski stručnjak potpisuje prilikom sklapanja Ugovora.

Kako se prijaviti?

Molimo sve zainteresirane da prijavu izvrše putem obrasca. Popunjen, potpisan i skenirani obrazac za prijavu potrebno je poslati na adresu e-pošte: evaluacija@acfcroatia.hr. s naznakom: „Javni poziv za ocjenjivače-Fond za aktivno građanstvo RH“ najkasnije do 15. svibnja 2020.

Potrebno je dostaviti

 • Ispunjen prijavni obrazac;
 • Životopis na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku (uz obvezne kontakte osoba koje mogu dati preporuku)

Vaše podatke prikupljene ovim javnim pozivom, Upravitelj Fonda, koristiti će isključivo za potrebe rada u Odboru za evaluaciju projektnih prijava za natječaje Fonda za aktivno građanstvo u Republici Hrvatskoj 2020.-2024.

Izrazi koji se u ovom Javnom pozivu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe. 

Napomena: Upravitelj Fonda će u slučaju potrebe otvoriti dodatni poziv/e za iskaz interesa.

Povečanje slova