Predstavljamo projekt: Vrt(AKT)ivizam

Da je jedna od važnih uloga civilnih organizacija u društvu sudjelovati u kreiranju gradskih odluka i utjecati na iste, pokazala je grupa građana okupljena oko udruge Zelena Istra koja je uspješno provela zagovarački projekt “Vrt(AKT)ivizam“! Cilj je bio utjecati na kreiranje modela te realizaciju projekta urbanih vrtova u gradu Puli.

Tribina, radionica, sastanci

Uz već raniji interes građana kroz Grupu za urbane vrtove Zelene Istre, jedan od prvih koraka bila je tribina na kojoj su predstavljeni primjeri dobre prakse urbanih i društvenih vrtova u Varaždinu i Rijeci. Na tribini je najavljen i natječaj za urbane i društveni vrt na Gregovici. Nakon tribine organizirana je radionica na kojoj je edukatorica Cvijeta Bišćević predstavila osobno iskustvo u zagovaranju za urbane i društvene vrtove u Zagrebu i Rijeci te sudionicima pružila podršku u promišljanju pulskog modela.

Radna grupa sastavljena od 15-ak građana/ki Pule, udruga i škola, koja izradila je i predala Gradu Puli prijedloge odluka o provedbi projekta urbanih vrtova i prvog društvenog vrta na pulskoj Gregovici. Prijedlozi su nastali tijekom jedinstvenog sudioničkog procesa od 25. studenog do 23. prosinca 2020., odnosno tri online sastanka na kojima se raspravljalo o svim kriterijima i odlučivalo o njihovom uvrštavanju u tekst prijedloga. Na ovaj su način po prvi put u Puli prijedlozi gradskih odluka kreirani “odozdo prema gore”.

Idući korak bio je obilazak buduće lokacije društvenog vrta na Gregovici i još dvije lokacije na kojima se građani Pule tradicionalno bave urbanim vrtlarstvom – Ferijalni i Vidikovac te analiza tla i vode iz obližnjih bunara. Predloženo je da Ferijalni i Vidikovac postanu lokacije budućih pulskih društvenih vrtova (osim onog na Gregovici).

Suradnjom do uspjeha

Ovaj je uspjeh postignut angažmanom i uključivanjem aktivnih građana/ki te predstavnika/ca lokalnog civilnog društva iz DC Rojc i susjedstva – Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre (DOSTI), Udruge za autizam Istra te Studentske udruge Pula i pulskih škola – Škole za odgoj i obrazovanje – Pula te Gimnazije Pula u zagovaranje i kampanju “Vrati vrt u grad” za kreiranje modela te realizaciju projekta urbanih vrtova i prvog pulskog društvenog vrta.

Grad Pula najavio je natječaj za urbane vrtove i prvi društveni vrt u Puli, na koji se mogu javiti udruge, a grupa za urbane vrtove nastavit će i dalje zagovarati očuvanje postojećih urbanih vrtova te pokretanje novih.

Projekt je proveden u okviru Poziva za ad hoc akcijske projekte Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

Povečanje slova