AD HOC: Roditelji u akciji RODA – Zagovaranje za zdravstvenu skrb žena temeljenu na dokazima u doba pandemije COVID–19

Krizne situacije često otvore nove ideje i spoznaje o potrebama članova zajednice, a kada pronađu načina za realizaciju onda nastaju projekti o kojima se dugo priča. Jedan takav je ad hoc akcijski projekt Udruge Roda koji je imao za cilj ojačati zagovaračku ulogu organizacija civilnog društva u području reproduktivnog zdravlja žena tijekom i nakon pandemije virusa Covid-19. Ostvareni utjecaji projekta pokazatelji su važnosti umrežavanja i međusektorske suradnje na temama koje se tiču svih članova i članica zajednice.

Udruga Roda uspješno je završila svoj ad hoc akcijski projekt. Zagovaranje za zdravstvenu skrb žena temeljenu na dokazima u doba pandemije Covid-19 projekt je koji je imao za cilj ojačati zagovaračku ulogu, takozvanu watchdog poziciju, Udruge u području reproduktivnog zdravlja žena tijekom i nakon pandemije virusa COVID–19.  

Udruga Roda provela je kvalitativno istraživanje, analizu stanja i smjernica te izradila tematski izvještaj „Rezultati istraživanja udruge Roditelji u akciji i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova o dostupnosti skrbi za reproduktivno zdravlje žena u vrijeme pandemije bolesti COVID-19“. Tematski izvještaj dostupan je u cijelosti na Rodinom portalu. Također, na istoj poveznici dostupan je i sažetak na engleskom jeziku.

U sklopu ad hoc projekta Udruga Roda sudjelovala je u izradi predstavke Radnoj skupini za diskriminaciju nad ženama i djevojčicama u zakonima i praksama Ureda visokog povjerenika za ljudska prava, pod nazivom „Seksualna i reproduktivna prava žena i djevojčica u kriznim situacijama“.

Također, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je kao partnerica na projektu u koordinaciji s Rodom uputila pismo Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo vezano za pratnju na porodu za vrijeme epidemije virusa COVID-19.

U sklopu projekta izrađene su tri infografike koje su nastale temeljem analize upitnika i smjernica. Infografike o trudnoći, porodu i dojenju u vrijeme pandemije sadrže osnovne nalaze prikupljene putem upitnika.  

Održana je i online konferencija projekta „Dostupnost zdravstvene skrbi žena tijekom pandemije COVID-19″ na kojoj je sudjelovalo blizu 70 sudionika i sudionica iz institucija, stručnih društava i udruga za zaštitu reproduktivnih prava žena. Online konferencija organizirana je u partnerstvu udruge Roda i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Na konferenciji su prvi puta javno predstavljeni rezultati istraživanja koje je provedeno u srpnju na uzorku od oko 1485 žena koje su zatražile zdravstvenu skrb u području medicinski potpomognute oplodnje, zdravstvene zaštite trudnica, rodilja i babinjača.

U provedbu projekta bio je uključen niz različitih dionika: Žene – trudnice, rodilje i majke s iskustvom iz zdravstvenog sustava tijekom epidemije koronavirusa, Ministarstvo zdravstva RH, stručna društva poput Hrvatskog društva ginekologa i opstetričara, Hrvatsko društvo perinatologa, ravnatelji i pročelnici ginekologija u hrvatskim rodilištima, Hrvatska komora liječnika, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora medicinskih sestara, udruge u RH koje se zalažu za ženska prava, međunarodne institucije koje se bave zaštitom reproduktivnih prava žena, članovi i članice Nacionalnog povjerenstva za dojenje pri Ministarstvu zdravstva, Nacionalno povjerenstvo za medicinski potpomognutu oplodnju, mediji.

Pozitivan učinak ad hoc projekta je i taj što je veći broj od očekivanog sudjelovao u online aktivnostima što je rezultirao i uključivanjem relevantnih dionika na području zdravstvene skrbi u RH.

Neočekivani pozitivan učinak projekta je otvaranje novih tema području reproduktivnog zdravlja žena kojima se do sada Roda nije posebno aktivno bavila, poput sve manje dostupnosti zdravstvene skrbi žena preko HZZO-a i sve većeg povjerenja žena u privatnu praksu.

Pandemija je pokazala to da što su ranjivije neke skupine žena i djece, to će se više urušiti njihova prava na dostupnu i odgovarajuću zdravstvenu skrb. Ova spoznaja nas dodatno motivira da na postignutim rezultatima razvijamo nove aktivnosti i provodimo nove projekte, ali i da kroz volonterski angažman nastavimo zagovarati unapređenje zdravstvenog sustava za skrb o reproduktivnom zdravlju žena.“ – ističu iz Udruge Roda.

Povečanje slova